§ 25-13. Kontroll av pusteluften

Pusteluften fra fyllingsanlegget skal regelmessig kontrolleres for CO-, CO2 -, olje- og vanninnhold av en person som har den nødvendige kunnskapen om dette.
Kontrollen skal tilpasses kompressorens konstruksjon og driftsforhold.
Resultatene fra kontrollen skal føres i kompressorjournalen, som underskrives av den som har utført kontrollen.

Grenseverdi for pusteluft fra fyllingsanlegg finnes i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-5.