§ 25-11. Skriftlig instruks for drift og vedlikehold

Det skal foreligge skriftlig instruks for drift og vedlikehold av trykkluft- og fyllingsanlegg.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).

Instruks må utformes i henhold til krav som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fastsatt i forskrift om håndtering av farlig stoff § 10.