§ 24-7. Instrukser og plan for arbeidet

Det skal foreligge en plan som omfatter oversikt over oppgavefordeling, bemanning og skiftplaner basert på analyser nevnt i § 24-2.
Arbeidsoppgaver skal være klart definert og beskrevet og tilrettelagt slik at det ikke oppstår helsefare blant annet på grunn av:
 • -
  for mange eller for belastende arbeidsoppgaver
 • -
  monotoni som følge av for få eller for ensidige arbeidsoppgaver
 • -
  uklar oppgavefordeling mellom arbeidstakere eller mellom arbeidstakere og overordnede
 • -
  uklare stedfortrederfunksjoner.
Planen skal også omfatte instrukser og prosedyrer for betjeningen av anlegget fra kontrollrommet. Oppstart av anlegget, normal drift, omstilling av driftsforhold, driftsforstyrrelser, nedkjøring og stopp og vedlikehold skal beskrives.
Det skal også foreligge instrukser for hvorledes arbeidstakerne raskt skal kunne få nødvendig assistanse for å håndtere de farlige situasjoner som kan oppstå.
Det skal også foreligge instruks for de spesielle oppgaver som skal utføres når ulykker oppstår.