§ 21-5. Plan for arbeidet

Før det graves dypere enn 1,25 meter skal arbeidsgiver sørge for å utarbeide en plan for gravingen. Risikovurderingene som er gjennomført i henhold til § 21-1 skal ligge til grunn for planen.
Planen skal være lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Planen skal oppbevares så lenge det er nødvendig for arbeidstakernes sikkerhet. Dersom det oppstår endringer som kan få betydning for arbeidstakernes sikkerhet, skal planen oppdateres.
Planen skal:
 1. a.
  vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1 meter under utgravingsnivået og installasjoner i grunnen.
 2. b.
  vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen.
 3. c.
  vise plassering av gravemasser.
 4. d.
  inneholde arbeidsinstruks som sikrer at gravearbeidet gjennomføres på en måte slik at arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt på en fullt forsvarlig måte.
Ved mindre arbeider og i krisesituasjoner kan planene forenkles til en skisse.

Til første ledd:

Dere skal ha en plan for gravingen i tillegg til en SHA-plan, som byggherreforskriften §7 og byggherreforskriften §8 krever.

Til tredje ledd bokstav d:

Arbeidsinstruksen skal sikre at gravearbeidet gjennomføres på en trygg måte. Instruksen skal være spesifikk for den aktuelle graveoperasjonen. Instruksen skal beskrive hvordan dere skal utføre arbeidet og hvilke sikkerhetstiltak dere skal sette i verk.

Til fjerde ledd:

Dere kan forenkle planen for gravearbeidet ved mindre arbeider og i krisesituasjoner, men det skal fortsatt være en plan. Muligheten for å bruke en forenklet plan fører ikke til unntak fra kravet om risikovurdering og planlegging. I de situasjonene dere bare bruker en skisse, skal dere planlegge arbeidet og arbeidet skal alltid være fullt forsvarlig med hensyn til helse og sikkerhet.

«Mindre arbeider» er gravearbeid som etter en samlet vurdering er kortvarig og lite risikofylt. I vurderingen skal dere ta hensyn til blant annet

 • dybde, lengde og bredde på gravegropen
 • varigheten på arbeidet
 • kompleksiteten til arbeidet
 • aktuelle risikoforhold på stedet

«Krisesituasjoner» er akutte situasjoner hvor liv og helse eller betydelige samfunnsverdier står på spill. Krisesituasjoner kan for eksempel være flom, ras, ledningsbrudd eller lekkasjer på vann- og avløpsanlegg.