§ 21-4. Forholdsregler mot ras

Arbeidsgiver skal sørge for at grøfter og sjakter med loddrette sider som er dypere enn 2,0 m avstives, med mindre det sørges for en annen form for personsikring.

For grøfter som er grunnere enn 2,0 m, kan det brukes vertikale vegger uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal sidene gis en forsvarlig helling. Hellingsvinkelen skal kontrolleres med skråmal og vaterpass eller annen likeverdig måte.

I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte- eller sjaktsider når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Er grøften eller sjakten dypere enn telen, skal veggene under telen avstives, når det er fare for utrasning som kan skade person.

Unødig opphold i grøften under riving av avstivning skal ikke forekomme.

0 Endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020).