§ 21-4. Kompetansekrav

Kun arbeidstakere som har nødvendig kompetanse kan bygge eller endre avstivinger i gravegrop.

Dersom gravegropen er dypere enn 2 meter, skal avstivningen dimensjoneres av en faglig kvalifisert person. Beregningene skal dokumenteres.

Før det graves under fundamenteringsnivå for bygningskonstruksjoner, eller der bakken påføres ekstra belastning, skal gravingen vurderes av person med geotekniske fagkunnskaper.

Før det graves grøft langs en skråningsfot, eller langs skråning som heller mer enn 1:10 inn mot grøfteside, skal gravingen vurderes av en person med nødvendige geotekniske kunnskaper før gravingen starter.

Konstruksjon, plassering, ombygging eller demontering av en fangdam eller senkekasse, skal bare skje under tilsyn av en kompetent person.

0 Endret ved forskrifter 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020), 15 des 2021 nr. 3602 (i kraft 1 jan 2022).

Arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere og sørge for at kravene til kompetanse i bestemmelsen blir fulgt. Dersom virksomheten ikke har arbeidstakere med den nødvendige kompetansen selv, må arbeidsgiver hente inn sakkyndig bistand til å gjøre dette arbeidet, se arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav c.