§ 21-3. Graving av grøfter som skal avstives

Ved graving av grøfter dypere enn 3,0 m skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel. Ved prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft, skal bruksveiledning klart vise til hvilke dybder og til hvilke jordarter konstruksjonen er beregnet. Kravet om dokumentasjon av beregninger på arbeidsplassen vil da bortfalle. Spunt regnes i denne sammenheng ikke som prefabrikkert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person ved dybder større enn 3,0 m.

Arbeidsgiveren har ansvaret for å avgjøre hvem som er faglig kvalifisert i virksomheten til å foreta beregninger og dimensjonere avstiving. Dersom virksomheten ikke har slikt faglig kvalifisert personell, må arbeidsgiveren sørge for å innhente sakkyndig bistand til å foreta dette arbeidet, se arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav c.

Se arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav c som stiller krav til arbeidsplassen når det gjelder stabilitet og avstiving av sidevegger i grøfter.