§ 21-3. Informasjon til arbeidstakerne om risiko ved gravearbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får nødvendig informasjon om:
  1. a.
    risikovurderingene som er gjort av det aktuelle gravearbeidet
  2. b.
    hvilke vernetiltak som er nødvendige for sikker utførelse av arbeidet
  3. c.
    hvordan særlige risikoforhold som kan oppstå, skal håndteres.