§ 21-2. Krav til opplæring i graving og arbeid i gravegroper

Arbeidsgiver skal bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring i gravearbeid til graving dypere enn 1,25 meter.
Arbeidstakere som utfører arbeid i gravegroper skal ha gjennomgått opplæring for å kunne ivareta helse og sikkerhet.
Opplæringen skal gis av kompetente personer. Opplæringen skal gi arbeidstakerne nødvendige kunnskaper og ferdigheter om risiko og sikkerhetstiltak ved gravearbeider.
Opplæringen skal dokumenteres.

Til første ledd:

Særskilt opplæring i gravearbeid gjelder for arbeidstakere som utfører selve gravearbeidet, blant annet maskinførere. Begrepet «særskilt opplæring» er valgt for å vise at opplæringskravet gjelder gravearbeid spesielt. Kravet kommer i tillegg til andre opplæringskrav som er hjemlet i forskriften.

Dybdekravet på 1,25 meter er fastsatt ut fra risikohensyn. Ved graving fra 1,25 meter og dypere, er både risikoen for og konsekvensene ved ras betraktelig større enn ved grunnere dybder. I tillegg kommer risiko knyttet til bruk av arbeidsutstyr, forekomster av rør og ledninger og mulige kjemiske og biologiske risikoforhold og så videre.

Til andre ledd:

Bestemmelsen gjelder arbeidstakere som utfører annet arbeid enn graving i gravegropen, for eksempel grunnarbeidere, hjelpemenn og fagarbeidere. Disse arbeidstakerne må ha kunnskap om

  • hvilken risiko de kan utsettes for når de arbeider i gravegropen
  • hvilke tiltak de må gjøre for at de skal arbeide trygt

Opplæringskravet kommer i tillegg til andre relevante opplæringskrav i lov og forskrift.

Til tredje ledd:

Personer som skal gi opplæring, skal ha erfaring og kunnskap om gravearbeid, risiko ved gravearbeid og nødvendige sikringstiltak. Opplæringen skal gi arbeidstakerne nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å jobbe trygt og sikkert.