§ 21-1. Risikovurdering ved gravearbeid

Før gravearbeidet startes skal arbeidsgiver kartlegge og dokumentere forhold som kan innebære risiko for arbeidstakernes sikkerhet. På grunnlag av kartleggingen skal arbeidsgiver gjennomføre en risikovurdering.
Det skal gjennomføres ny risikovurdering ved endringer i forhold som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
 1. a.
  grunnforhold og terreng
 2. b.
  gravegropens dybde
 3. c.
  værforhold
 4. d.
  belastning på grunnen fra omkringliggende bygninger eller konstruksjoner, lagringsplasser, arbeidsutstyr og lignende
 5. e.
  plassering av gravemasser
 6. f.
  trafikale forhold i graveområdet
 7. g.
  plassering og bruk av arbeidsutstyr og materialer
 8. h.
  behov for avstivning
 9. i.
  installasjoner i grunnen
 10. j.
  kjemisk og biologisk helsefare
 11. k.
  fallende gjenstander
 12. l.
  fallfare
 13. m.
  ergonomiske forhold
 14. n.
  behov for evakuering og rømningsveier.

Til andre ledd:

Forhold som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet kan for eksempel være endringer i værforhold eller ukjente rør og ledninger i grunnen.

Til tredje ledd:

Risikoforholdene som er listet opp, er eksempler. Risikoforholdene må med i vurderingen dersom risikoen er relevant for det aktuelle gravearbeidet. Lista er ikke uttømmende, så det kan i tillegg også være andre forhold som også er aktuelle å ta med.