§ 20-1. Instruks om høytrykkspyling

Arbeidsgiver skal instruere om sikker bruk av høytrykksspyleutstyr.
Instruksen skal minst omfatte at:
 1. a.
  strålerøret på stråleinnretningen, med eller uten væskestråle, aldri skal rettes mot egen eller andres kropp under bruk,
 2. b.
  det brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen når beregnet rekylkraft er over 250 N,
 3. c.
  stråleinnretningen støttes mot kroppen dersom rekylkraften på håndbetjent stråleinnretning overstiger 150 N,
 4. d.
  avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte,
 5. e.
  innstillingen av reguleringsventil for arbeidstrykk under bruk, bare skal foretas i samråd med den som betjener stråleinnretningen. Det samme gjelder regulering av temperatur ved oppvarmet væske,
 6. f.
  etter endt arbeid skal stråleinnretningen plasseres og oppbevares slik at det er utilgjengelig for uvedkommende personell.

Instruksen må være skriftlig, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 11-2. Instruksen må minst omfatte punktene a–f, men må også inkludere andre forhold dersom dette er en naturlig følge av risikovurderingen.