§ 18-7. Krav til utstyr som skal løfte og flytte arbeidstakere

Et arbeidsutstyr som skal løfte og flytte arbeidstakere skal være utformet slik at:
 1. a.
  egnede innretninger hindrer plattformen eller lignende fra å falle ned
 2. b.
  arbeidstakeren ikke kan falle ned fra plattformen
 3. c.
  arbeidstakeren ikke kan knuses, klemmes fast eller støtes
 4. d.
  arbeidstakeren ikke utsettes for fare og kan forlate plattformen hvis det oppstår utilsiktet driftsstans.
Dersom innretningene nevnt i bokstav a ikke gir tilstrekkelig sikkerhet på grunn av arbeidsstedets beskaffenhet og høydeforskjeller, skal plattformen sikres ved at det monteres et ekstra tau med forhøyet sikkerhetsfaktor. Tauet skal kontrolleres før hver bruk.

Bestemmelsen inneholder generelle krav for alt arbeidsutstyr som benyttes til løfting eller flytting av personer.

Her brukes begrepet «plattform» om arbeidsplattformen på en personløfter, arbeidskurv til kran eller truck, heisestolen på en byggeplassheis m.m.

Plattformen må være konstruert for den basismaskin som benyttes og være forsvarlig festet til basismaskinen.

Den samlede vekten på plattformen med personer bør ikke overstige ¼ av basismaskinens maksbelastning.

Basismaskinen og plattformen må være konstruert og sikret slik at plattformen ikke kommer i utilsiktet bevegelse, falle fritt eller tippe ved brudd.

Plattformer for oppheng i kran bør oppfylle kravene i NS-EN 14502-1:2010 «Kraner – Utstyr for løfting av personer – Del 1: Fritthengende kurver», eller ha tilsvarende spesifikasjoner.

Rekkverk for arbeidskurv til kran eller truck bør oppfylle kravene i NS-EN 14502-1:2010 «Kraner – Utstyr for løfting av personer» pkt. 5.6.

Arbeidskurv for truck må ha innretning som hindrer at arbeidstakere klemmes mot mast eller tak og gjenstander over kurven.

For maskiner som omfattes av maskinforskriften gjelder de tekniske kravene i maskinforskriften vedlegg 1 nr. 6.