§ 17-8. Montering, bruk og demontering av stillaser

Arbeidsgiver skal sørge for at stillasmontører får monteringsveiledning og skriftlig arbeidsinstruks. Krav om å bruke egnet personlig verneutstyr under monteringsarbeid skal nevnes særskilt.
En kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Veiledningen kan være en standardveiledning fra produsent, men den skal ved behov suppleres med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset, slik at montering, bruk og demontering av stillaset kan utføres på en sikker måte.
Dersom dimensjonsberegningen for stillaset ikke er tilgjengelig eller ikke inneholder informasjon om de planlagte oppstillingene, skal stillaset monteres i henhold til allment anerkjent standardmodell eller det skal gjøres en styrke- og stabilitetsberegning.
Stillaset skal være stabilt. Stillasets understøttende elementer skal være sikret mot utglidning, enten ved at de blir fastgjort til underlaget eller ved hjelp av en sklisikker anordning. Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastninger som blir påført. Montering, bruk og demontering av rullestillas skal være i samsvar med § 17-17.
Stillasgulvenes dimensjoner, form og plassering skal være tilpasset arbeidets karakter og den belastning arbeidet medfører samt sikre at arbeid og forflytning kan skje på en sikker måte. Det skal ikke forekomme uforsvarlige mellomrom mellom de deler som utgjør stillasgulvet og de loddrette kollektive fallsikringsinnretningene.
Stillaskonstruksjonen skal planlegges og utformes slik at nødvendig materiell og utstyr skal kunne føres gjennom eller inn på stillaset uten at viktige konstruksjons- eller sikkerhetsdeler må flyttes eller demonteres.
Når deler av et stillas ikke er ferdige til bruk, for eksempel under montering, demontering eller endringer, skal det farlige området avgrenses fysisk, slik at atkomsten hindres. Stillaset skal skiltes med forbud mot bruk.

Ved montering, bruk og demontering skal det foreligge en monteringsveiledning og skriftlig arbeidsinstruks der det også inngår rutine for bruk av fallsikringsutstyr. For stillaser med norsk typegodkjenning eller sertifikat kan veiledningen være en standardveiledning fra produsenten dersom stillaset oppføres uten avvik fra en standardmontering. Ved avvik fra produsentens monteringsveiledning skal en kvalifisert person utarbeide en plan for montering, bruk og demontering av det aktuelle stillaset. Dersom stillaset skal inndekkes, bør planen også omfatte nødvendige tiltak utover standardmontering.

Veiledningen bør angi plassering av forankringspunktene. Se forskriften her § 17-18 som stiller nærmere krav til forankring av stillaser.

Stillaser med gulvhøyde over to meter skal alltid ha rekkverk, se arbeidsplassforskriften § 6-5. Det samme gjelder for stillaser med gulvhøyde under to meter dersom det etter en risikovurdering er behov for det.

Dersom det er behov for å transportere inn materialer eller utstyr via stillaset, er det viktig at dette planlegges, og at det iverksettes nødvendige tiltak, eksempelvis å etablere en egen lasterampe som er dimensjonert og konstruert for formålet.