§ 17-25. Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå.

Når kollektive fallsikringsinnretninger må utelates, skal det kompenseres med personlig verneutstyr som gir samme grad av beskyttelse. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i bruk av slikt utstyr.

Sikkerhetsbelte og sikkerhetstau brukes til å forhindre at arbeidstaker kommer over i område med risiko for fall. Fallblokk kan da ikke benyttes. Dersom det er behov for å bruke utstyr som skal fange opp et eventuelt fall, skal det brukes fallsikringsutstyr (fallsele). Som eksempel på hvor sikkerhetsbelte kan benyttes, kan nevnes ved utlegging av betongelement hvor sikkerhetsbeltet festes slik at det fungerer som en avstandsbegrensning mot dekkekant.

Forankringsanordninger bør minst oppfylle kravene i NS EN 795 som forutsetter følgende kapasiteter:

  • Metallkomponenter skal tåle minimum 12 kN
  • Ikke-metalliske komponenter skal tåle minimum 18kN.