§ 17-24. Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning

Når arbeidsgiver har vurdert risikoen og finner det forsvarlig, kan en arbeidstaker bruke tau som atkomst og for å innta arbeidsstillinger. Det forutsettes at arbeidet kan utføres på en sikker måte og at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
Arbeidsgiveren skal iverksette følgende tiltak som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet ved bruk av tau:
 1. a.
  tausystemet skal omfatte minst to tau med separate fester. Det ene tauet er arbeidstau og brukes til atkomst, nedstigning og støtte, og det andre tauet er et sikkerhetstau som sikrer arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at bruken av to tau vil gjøre arbeidet farligere, kan det brukes ett tau. Arbeidsgiver skal da iverksette egnede tiltak som ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne,
 2. b.
  arbeidstakerne skal være utstyrt med og bruke en egnet sele som skal være festet til sikkerhetstauet,
 3. c.
  arbeidstauet skal være utstyrt med en innretning for sikker opp- og nedstigning og et automatisk låsesystem som hindrer brukeren i å falle,
 4. d.
  sikkerhetstauet skal ha bevegelig fallsikringsutstyr som følger arbeidstakerens bevegelser,
 5. e.
  verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker skal være sikret til arbeidstakernes seler eller arbeidssete eller på en annen, egnet måte,
 6. f.
  arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakerne kan få øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon og
 7. g.
  arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i arbeidet som skal gjøres, særlig om framgangsmåter under redningsarbeid.
Tauet skal om nødvendig utstyres med et arbeidssete. Ved vurderingen skal det særlig tas hensyn til arbeidets varighet og de ergonomiske belastningene arbeidstakerne utsettes for.

Typer arbeidsoperasjoner hvor bruk av tau kan være aktuelt, er

 • redning av personell
 • atkomst for inspeksjon eller utførelse av arbeid på steder der det er vanskelig eller umulig å etablere kollektiv sikring, som for eksempel broer, siloer, master, stolper og trær mv.

Bruk av tau som atkomst og for å innta arbeidsstillinger ved arbeid i høyden, bør ikke erstatte tradisjonell bruk av stillas, lift og liknende. Risikovurderingen som skal utføres i forkant av beslutning om gjennomføringsmetode, bør omfatte alle arbeidsmiljøfaktorer, ikke bare sikkerhet mot fall. De ergonomiske belastningene vil i de fleste tilfeller være den begrensende faktoren når det gjelder arbeidsoppgaver med omfang utover inspeksjoner og utførelse av mindre omfattende arbeid.

Kravet til planlegging, overvåking, opplæring, øvelse og instruksjon skal sikre øyeblikkelig redning i en nødsituasjon. Dette betinger at personell med redningskompetanse og med utstyr for redning, er fysisk til stede under arbeidet.

Tilkomstteknikk som praktiseres i henhold til NS 9600 nivå-1, nivå-2 eller nivå-3 av operatør sammen med en sikringsleder, alt etter arbeidsoppgavens kompleksitet, vurderes å gi et akseptabelt vernenivå. Bestemmelsen krever ikke personellsertifisering.