§ 17-19. Stillasavslutning mot tak

Når stillas avsluttes mot tak eller toppen av andre konstruksjoner, skal det tas hensyn til hva det skal brukes til, slik at de som skal arbeide fra stillaset eller bruke det som atkomst, ikke blir utsatt for skader ved fall eller fallende gjenstander.
Dersom øverste stillasgulv skal brukes til arbeid på gesims og atkomst til tak, skal det være forsvarlig atkomst til tak. Arbeidet på gesimsen skal utføres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger.

I forbindelse med arbeid på gesims og på tak er det viktig å sørge for riktig oppstilling av stillaset både av hensyn til ergonomi og fallsikkerhet. På stillas som ikke er droptestet og merket i henhold til krav i NS-EN 12810-1 og 2 bør ikke fallhøyden overstige 1 meter. På stillas med gulv av labanklemmer av trevirke bør ikke fallhøyden fra tak være mer enn 0,50 meter.

Atkomst fra stillas til tak bør fortrinnsvis utføres som trapp eller stige for å forebygge hopping på stillaset.

Det vises for øvrig til løsninger som beskrevet i NS EN 13374 for kantsikringer der disse kravene er vanskelige å oppnå.