§ 17-18. Forankring av stillaser

Et stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende, skal forankres ved å feste eller stage stillaset i en stiv konstruksjon eller i bakken. Stillas skal ha tilstrekkelig med forankring, slik at det sikres mot velting eller utknekking.
Festemidler for forankringene skal kunne brukes til det materialet støttekonstruksjonen er laget av.
Forankringer skal dimensjoneres etter påregnelige vindkrefter på stedet, både på langs og tvers av stillaset. Dersom forankringene ikke er beskrevet i monteringsveiledningen skal de beregnes. Beregningene skal dokumenteres sammen med dokumentasjonen på at konstruksjonen som stillaset er forankret i, tåler summen av alle de påregnelige kreftene.
Forankringene skal festes i spirene eller rammen så nær knutepunktene med lengdebjelkene som mulig.
Forankringene skal kunne oppta både strekk og trykk.
Det skal vanligvis plasseres en forankringsrekke i høyde med de øverste lengdebjelkene.
Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.

Se § 17-8 «Montering, bruk og demontering av stillaser» om at en kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Denne omfatter også nødvendige beregninger av forankringene. Stillaset må oppføres og forankres i tråd med denne veiledningen.

Hvor tett forankringene skal stå, avhenger av stillasets belastningsklasse, stedlig vindbelastning, festeanordningenes kapasitet, konstruksjonens (fasadens) beskaffenhet og om stillaset er tildekket eller ikke.

Veiledningen for montering, bruk og demontering, se forskriften her § 17-8 andre ledd, bør angi nøyaktig hvor forankringspunktene skal ligge.

Det må kontrolleres om fasaden og festemidlene for forankringsstagene oppnår den kapasitet som kreves.

Antall og plassering av forankringspunktene bør fremgå av beregninger. Vindbelastning og forankring av dekkede og udekkede stillaser kan beregnes iht. NS EN 12810-1 og bør minst oppfylle disse kravene. Tak over tak konstruksjoner der hele eller store deler av bygget er innkapslet, kommer inn under byggereglene i TEK 10 og Eurokode 1.