§ 17-14. Stillasgulv

Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk.
Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter, jf. arbeidsplassforskriften § 6-5. Stillasgulvet skal festes forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten vippeender. Stillasgulv skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet. Stillasgulv skal ha tilstrekkelig stivhet og styrke for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og sikkerhet.
Åpninger skal være sikret med rekkverk eller solid tildekking.

Bruk av labanklemmer av trevirke kan utgjøre en sikkerhetsutfordring som arbeidsgiver må ta høyde for. Trevirkets egenskaper og labanklemmenes konstruksjon gjør det vanskelig å oppdage når sopp og råte har medført en vesentlig svekkelse av bæreevnen. Bruk av labanklemmer av trevirke stiller derfor store krav til egenkontroll; ved montering, under bruk, ved kassasjonsvurdering under demontering og lagringsforholdene.

Bestemmelsen gir ikke forbud mot bruk av labanklemmer av trevirke, men så lenge de er i bruk, bør brukeren til enhver tid forvisse seg om at stillasgulvet har tilstrekkelig stivhet og styrke for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og sikkerhet, se forskriften her §§ 17-1 til 17-4.

Som pre-akseptert løsning vises det til NS EN 12811-1, tabell 3 i punkt 6 for lastekapasitet i brukstiden.

De fleste stillasgulv er ikke drop-testet, men bare testet for statiske krefter. Dette bør fremgå av merkingen på produktet. Det er derfor viktig at stillaset planlegges og bygges slik at det unngås hopping på stillaset. Det henvises til NS EN 12810-2, samt NS EN 12810-2 Annex B.