§ 17-13. Vedlikehold av stillas

Arbeidsgiver skal sørge for at det brukes stillaskomponenter som lett kan rengjøres og vedlikeholdes.
Alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært i bruk. Materialer og utstyr som ikke er tilfredsstillende, skal merkes tydelig og gjøres ubrukelig til stillasformål. Komponenter som er skadet, skal repareres før de lagres sammen med uskadet materiell. Komponenter som ikke kan repareres skal kasseres.
Vedlikehold, lagring og kassasjon av typegodkjente eller sertifiserte stillaskomponenter skal følge produsentens monterings- og bruksveiledning.

For stillas med norsk typegodkjenning eller sertifikat bør det medfølge en brukerveiledning som også angir vedlikeholdsrutiner og kassasjonsregler for utstyret. Arbeidsgiver er ansvarlig for å etablere system for oppfølging av dette. I tvilstilfeller bør produsenten spørres om råd.

Materialer som brukes til egenproduserte stillaser, eksempelvis trestillaser, skal rengjøres, vurderes og sorteres for hver gangs bruk. Kasserte produkter bør gjøres ubrukelige til stillasformål.