§ 17-10. Rapport for kontroll av stillas

Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas. Rapporten skal minimum inneholde følgende:
 1. a.
  opplysninger om hvem som foretar kontroll og vedkommendes arbeidsgiver,
 2. b.
  eier av stillaset,
 3. c.
  opplysninger om mangler som er funnet, og med frist for retting,
 4. d.
  tekniske opplysninger og
 5. e.
  signatur av utførende kontrollør.
Dersom det avdekkes mangler som medfører fare for sikkerheten til brukerne av stillaset skal den ansvarlige for kontrollen sørge for at det varsles med et skilt om dette og i tillegg avsperres fysisk for å hindre atkomst til stillaset.
Rapporten skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere, herunder deres representanter, som skal bruke stillaset og Arbeidstilsynet.