§ 17-1. Risikovurdering av arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
 1. a.
  høyden som arbeidet skal utføres fra, herunder risiko for at personer eller gjenstander kan falle ned
 2. b.
  forhold av betydning for valg av fallsikringstiltak, herunder arbeidets art og varighet, underlag, rasfare m.m.
 3. c.
  belastninger som påføres arbeidsutstyr eller arbeidsplattform
 4. d.
  ergonomiske forhold
 5. e.
  atkomst og muligheter for evakuering
 6. f.
  trafikale forhold
 7. g.
  værforhold og
 8. h.
  andre faremomenter på den aktuelle arbeidsplassen.

Når det skal utføres arbeid i høyden skal det gjennomføres en risikovurdering før arbeidet starter. De som skal utføre arbeidet i høyden bør være involvert i denne vurderingen. Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden bør ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Det vises til arbeidsplassforskriften § 6-5 med kommentar.

Der stillas skal brukes av flere virksomheter med ulike bruksbehov, bør det utarbeides en felles skriftlig instruks slik at montering, bruk, eventuelle endringer og demontering kan utføres sikkert. Se internkontrollforskriften § 6.

Bestemmelsen i bokstav h) er ment å fange opp de tilfeller som ikke omfattes av de særskilte bestemmelsene om sikkerhetsinnretninger, se blant annet arbeidsplassforskriften kapittel 6. At arbeid i høyden generelt sett anses for å være risikofullt arbeid stiller skjerpende krav til risikovurderingen, men er ikke ensbetydende med at arbeidsgiver alltid skal montere sikringsinnretninger.