§ 16 A-5. Tiltak mot eksponering for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal sørge for at risiko som er forårsaket av elektromagnetisk felt fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå.

For å redusere eksponering skal det på bakgrunn av utarbeidet risikovurdering lages en handlingsplan som inneholder tekniske og organisatoriske tiltak. Det skal særlig tas hensyn til:

 • a. alternative arbeidsmetoder,
 • b. valg av hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig elektromagnetisk stråling,
 • c. tekniske innretninger som reduserer elektromagnetisk stråling, innbefattet bruk av avskjerming, innbygging eller lignende,
 • d. systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og arbeidslokaler,
 • e. utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidslokalene,
 • f. begrensning av eksponeringstid,
 • g. tilgjengelighet av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
 • h. bruksanvisninger fra produsenter av utstyr,
 • i. passende avgrensnings- og adgangstiltak,
 • j. prosedyrer for å håndtere gnistutladninger og kontaktstrømmer gjennom tekniske hjelpemidler og opplæring av arbeidstakere,
 • k. spesielle tiltak rettet mot arbeidstakere som tilhører følsomme risikogrupper, og
 • l. gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til § 16 A-7.

Arbeidsgiver skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- og helsefare.

0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016).

Det vil følge av kartleggingen og risikovurderingen etter § 16 A-1 hvorvidt eksponeringen for elektromagnetisk felt overskrider gitte tiltaks- og grenseverdier. Dersom verdiene er høyere enn nedre tiltaksverdi, skal det iverksettes tiltak.

Tiltak må tilpasses de behov som særlig utsatte arbeidstakere har, og dersom det er relevant, til individuelle risikovurderinger, særlig i forbindelse med arbeidstakere som har opplyst om at de har aktivt eller passivt implantert medisinsk utstyr, eller bruker medisinsk utstyr som bæres på kroppen.