§ 16-5. Tiltak mot eksponering for kunstig optisk stråling

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiveren skal sørge for at risiko som er forårsaket av kunstig optisk stråling fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå.
For å redusere eksponering skal det på bakgrunn av utarbeidet risikovurdering lages en handlingsplan som inneholder tekniske og/ eller organisatoriske tiltak. Det skal særlig tas hensyn til:
 1. a.
  alternative arbeidsmetoder,
 2. b.
  valg av hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig kunstig optisk stråling,
 3. c.
  tekniske innretninger som reduserer kunstig optisk stråling, innbefattet bruk av avskjerming, innbygging eller liknende,
 4. d.
  systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og arbeidslokaler,
 5. e.
  utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidslokalene,
 6. f.
  begrensning av eksponeringstid og nivå,
 7. g.
  tilgjengelighet av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
 8. h.
  bruksanvisninger fra produsenter av utstyr,
 9. i.
  spesielle tiltak rettet mot arbeidstakere som tilhører følsomme risikogrupper og,
 10. j.
  gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til § 16-7.
Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- og helsefare.

Arbeidsgiveren må kunne dokumentere hvilke vurderinger og tiltak som er utført eller planlagt for å redusere risiko. Dette er i samsvar med krav om dokumentasjon i internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Krav om utarbeidelse av skriftlig instruks når arbeidet innebærer særlig fare for liv eller helse, se arbeidsmiljøloven § 3-2 tredje ledd og forskrift om organi sering, ledelse og medvirkning § 11-1 «Gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr».

For ytterligere informasjon om sikringstiltak for UVC og laser, se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets nettsider: www.dsa.no.

Til andre ledd bokstav c)

En rekke industrielle prosesser kan helt eller delvis lukkes, og prosessen kan overvåkes via fjernstyring. Sikkerheten kan ivaretas ved å bruke egnet filter, blendere eller skjermer for å blokkere farlige nivåer av kunstig optisk stråling.

Til andre ledd bokstav g)

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 15-3 «Krav til personlig verneutstyr».

Det er utarbeidet en rekke standarder for øyevern som omhandler beskyttelse mot optisk stråling.

Ved eksponering for kunstig optisk stråling kan sannsynligheten for hudskade være høy, spesielt for hender og ansikt. Hendene kan beskyttes ved å bruke egnede hansker. Ansiktet kan beskyttes med en absorberende ansiktsskjerm. Eksponering for kunstig optisk stråling under 400 nm kan gi økt risiko for hudkreft. Arbeidstøy bør være heldekkende. Tøy som brukes til beskyttelse mot lasere klasse 4, skal ikke være brannfarlig.

Til andre ledd bokstav i)

Følsomme risikogrupper kan være arbeidstakere som har gjennomgått operasjon for grå stær.