§ 16-2. Vurdering, beregning og måling av kunstig optisk stråling som grunnlag for risikovurderingen

Arbeidsgiveren skal vurdere nivåene av den kunstige optiske strålingen fra strålekilder som arbeidstakerne kan utsettes for. Om nødvendig skal nivåene av den kunstige optiske strålingen beregnes og/eller måles.
Vurderingen, beregningen og/eller målingen skal planlegges og utføres av personell med relevant kompetanse og gjentas med passende intervall. Ny vurdering skal gjøres ved endringer som påvirker eksponeringen av de ansatte, om nødvendig må nye beregninger og/eller målinger utføres.
Ved måling av kunstig optisk stråling skal den metoden som velges være i henhold til standarder fra:
  1. 1.
    IECs (International Electrotechnical Commision) for laserstråling og
  2. 2.
    CIEs (International Commision on Illumination) og CENs (European Committee for Standardization) anbefalinger for kunstig optisk stråling, unntatt laserstråling.
Eksponeringssituasjoner som ikke omfattes av disse standardene og anbefalingene, skal vurderes, beregnes eller måles i henhold til vitenskapelig baserte internasjonale eller nasjonale retningslinjer.
Dataene som produsentene av utstyr har oppgitt kan tas hensyn til i vurderingen dersom utstyret omfattes av relevante EU-direktiv.

Med kompetent personale menes personer som har utdannelse og erfaring innen fagområdet, og som har kunnskap om helseeffekter som skyldes eksponering. Personalet må kunne foreta målinger og beregninger og vurdere resultatene for deretter å kunne gi praktiske råd om tiltak.

I de fleste virksomhetene finnes bare såkalte trivielle kilder for kunstig optisk stråling. Normalt innebærer dette at strålingen er så lav at ytterligere fastsetting av eksponering fra disse kildene ikke er nødvendig. Trivielle kilder kan være følgende:

1. Takmonterte lysarmaturer med diffusor

2. Dataskjermer og liknende

3. Takmonterte armaturer med kompaktlysrør

4. Kompaktlysrør til flomlys

5. UVA – insektsfeller

6. Bordlamper med glødepærer

7. Takmonterte lamper med glødepærer

8. Takmonterte halogen spotlights

9. Fotokopimaskiner

10. Lysdioder til indikatorlamper

11. Lys på kjøretøy

12. Kamerablitz

13. Gatebelysning

Ved valg av ikke-trivielle kunstige strålingskilder bør man i første rekke velge kilder hvor produsenten eller leverandøren kan dokumentere emisjonen fra produktet. Ved vurdering av nivåer for kunstig optisk stråling kan disse emisjonsdataene benyttes. Dataene må være utarbeidet i henhold til aksepterte EUstandarder. Dersom disse dataene ikke oppgis, har arbeidsgiveren selv ansvar for å skaffe seg kunnskap om emisjonsforholdene og sørge for at eksponering som oppstår, ikke gir skadelige effekter.