§ 15-3. Persondosimetri

Arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, skal bære persondosimeter eller på annen måte få fastlagt den personlige stråleeksponering.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne informeres om doseavlesningene og plikter å oppbevare persondoserapportene.
Resultatene fra doseovervåkingen skal årlig rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Virksomheten skal klassifisere arbeidsplassen som kontrollert område dersom arbeidstakere kan utsettes for stråledoser større enn 6 mSv per år, dersom dosen til hendene kan overstige 150 mSv per år, eller dersom dose til øyelinsen kan overstige 15 mSv per år, se strålevernforskriften § 30.

Virksomheten skal klassifisere arbeidsplassen som overvåket område dersom arbeidstakere kan utsettes for stråledoser som overstiger 1 mSv per år, eller dersom dosen til hendene kan overstige 50 mSv per år, se strålevernforskriften § 30.

Et kontrollert område må være fysisk avgrenset, eventuelt på annen måte tydelig avmerket der hvor fysisk avgrensning ikke er mulig. Kontrollert og overvåket område må merkes med skilt.

For øvrig gjelder krav til merking med fareskilt om ioniserende stråling, se arbeidsplassforskriften § 5-7 nr. 2 om fareskilt.

Arbeidstakere i kontrollerte og overvåkede områder vil få fastlagt sin personlige stråleeksponering, vanligvis med persondosimeter.