§ 15-2. Samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling

Virksomhet som har arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling og som også regelmessig arbeider med cytostatika, skal utarbeide arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes for at arbeidstakerne ikke skal bli utsatt for stråling og cytostatika.

Med arbeidstakere som regelmessig arbeider med cytostatika, menes arbeidstakere som har som en fast del av sine arbeidsoppgaver å håndtere stoffene, eller som fast utfører arbeid hvor de kan bli utsatt for stoffene, som renhold av spesialrom og vask av sengetøy. Ioniserende stråling har liknende skadevirkning på kroppen som cytostatika. Det er også mulig at eksponering for begge deler ikke bare summerer skadevirkningene, men at den ene påvirkningen kan forsterke effekten av den andre.

Det er viktig at man unngår dobbelteksponering der dette er mulig, for eksempel ved at sprøyter klargjøres av arbeidstakere som ikke er utsatt for ioniserende stråling. Rutinene må gjennomgås nøye med tanke på å forebygge uhell og nedfelles i en arbeidsinstruks. Instruksen må behandles i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-3 «Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver», bokstav f ).

Arbeidstakere som risikerer å utsettes for cytostatika og ioniserende stråling, må sikres god opplæring og informasjon om skadevirkninger og forebyggelsen av dem.