§ 15-1. Forebygging av eksponering for ioniserende stråling

Arbeidsgiver skal påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig.

Grensene for høyest tillatte stråledose omtales i forskrift om tiltaks – og grenseverdier § 4-1 med kommentardel.

Personer under 18 år må ikke settes til arbeid som medfører eksponering for ioniserende stråling, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-6, bokstav a «Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade». I forbindelse med yrkesrettet opplæring kan personer i aldersgruppen 16 til 18 år imidlertid unntas fra forbudet, på visse vilkår, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-7 andre ledd «Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring».