§ 14-8. Tiltak mot mekaniske vibrasjoner ved overskridelse av tiltaksverdiene

Dersom tiltaksverdiene for mekaniske vibrasjoner overskrides, skal arbeidsgiveren iverksette tekniske og organisatoriske tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoene som fremkommer av risikovurderingen, ved å:
 1. a.
  vurdere alternative arbeidsmetoder som medfører mindre eksponering for vibrasjoner,
 2. b.
  velge passende arbeidsutstyr med god ergonomisk utforming med hensyn til arbeidet som utføres, slik at vibrasjonseksponeringen reduseres,
 3. c.
  utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidet som utføres,
 4. d.
  sørge for at arbeidstakere har tilgang til tilleggsutstyr eller hjelpemiddel som reduserer risikoen for skade som skyldes vibrasjoner,
 5. e.
  ha systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr og arbeidsplassen,
 6. f.
  begrense eksponeringstiden og -intensiteten,
 7. g.
  ha hensiktsmessige arbeidsplaner med tilstrekkelige hvilepauser,
 8. h.
  sørge for arbeidsklær til arbeidstakere som utsettes for fuktighet og kulde.
Arbeidsgiveren skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.

Vibrasjonseksponeringen må reduseres så langt som mulig under tiltaksverdiene. Unødig eksponering må alltid unngås. Individuelle forhold, samtidig eksponering for andre faktorer eller tidligere skader, kan medføre til helseskader ved lavere eksponering enn tiltaksverdiene.

Arbeidsgiveren må kunne redegjøre for hvilke vurderinger og tiltak som er utført eller planlagt for å kunne redusere vibrasjonseksponeringen til under tiltaksverdiene. Det vises til forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 7-1 «Gjennomgående krav til risikovurdering».

Se forskrift om tiltaks – og grenseverdier § 3-1 «Tiltaksverdier».