§ 13-3. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling

Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen, skal arbeidsgiver sørge for sakkyndig kontroll før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted. Kontrollen skal sikre at arbeidsutstyret er korrekt montert eller oppstilt og fungerer korrekt. Dette vil særlig gjelde:

 • - fundamentering og oppstilling av portal- og brokraner,
 • - fundamentering og oppstilling av arbeidsutstyr for lasting og lossing av skip,
 • - fundamentering og oppstilling av tårnkraner,
 • - oppheng av traverskraner og taljebaner,
 • - oppheng av søyle- og veggsvingkraner,
 • - oppheng av hengestillas,
 • - oppstilling av klatrestillas for høyder over 3 meter,
 • - oppstilling og montering av byggeplassheiser og
 • - påbygging av kraner med større kapasitet enn 2 tm på kjøretøy og andre mobile maskiner.

Arbeidsgiveren skal påse at sakkyndig kontroll blir gjennomført av en sakkyndig virksomhet som er sertifisert for kontroll av det aktuelle arbeidsutstyret, se forskrift om administrative ordninger § 8-6 «Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr».

Ved førstegangskontroll og kontroll etter ny oppstilling er det særlig viktig at

 • monteringen, oppstillingen og bruken av arbeidsutstyret samsvarer med de spesifikasjonene produsenten har gitt
 • arbeidsutstyret kan brukes uten fare
 • kontroll før arbeidsutstyret tas i bruk må gjennomføres når innretningen monteres på stedet, og sikkerheten er avhengig av forhold under installasjonen, som oppheng, fundamenter, skinneganger og forankringer.

Unntatt fra krav om ny sakkyndig kontroll er innretninger spesielt konstruert for enkel demontering for transport mellom arbeidsplasser og/eller endring av oppstilling i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Dokumenter som må legges frem for sakkyndig virksomhet for kontroll, er

 • identifikasjon og generell beskrivelse av arbeidsutstyret og bruksmåte
 • bruksanvisning, inklusive anvisning for installasjon og vedlikehold
 • samsvarserklæring, sertifikater og eventuelt prøvesertifikater for løfteinnretninger
 • elektriske, hydrauliske eller pneumatiske diagrammer
 • tau eller kjedearrangementer for løfteinnretninger

Den sakkyndige må sjekke at dokumentene som er nevnt ovenfor, foreligger og verifisere at dokumentene er relevante for innretningen som må kontrolleres, og at arbeidsutstyret faktisk er i samsvar med dokumentene som følger med.

Kontrollen bør minst omfatte

 • installasjon og bruk i henhold til produsentens forutsetninger
 • funksjonstest etter oppstilling for bruk, blant annet prøving av løfteinnretningens fulle aksjonsområde med arbeidsbelastning
 • overlasttest når det er aktuelt

Kontrollen bør fastslå at

 • arbeidsutstyret er i samsvar med medfølgende dokumenter
 • arbeidsutstyret kan brukes uten fare i de forskjellige stillinger
 • installasjon og bruksbetingelser for arbeidsutstyret samsvarer med produsentens spesifikasjoner
 • varselmerking, symboler er klare, godt festet og korrekt plassert