§ 10-1. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.
Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 10-4 «Krav til utstyrsspesifikk opplæring». Se også kommentaren til denne bestemmelsen.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning §§ 10-1 og 10-3 som regulerer arbeidsgivers plikt til å planlegge og tilrettelegge arbeidet, samt valg av arbeidsutstyr. Dette må gjøres av arbeidsgiveren før arbeidsutstyret kan tas i bruk.

Følgende liste gir eksempler på arbeidsutstyr som normalt anses for å kreve særlig forsiktighet ved bruk. Listen ikke er uttømmende, og arbeidsutstyr som er nevnt i listen må ikke automatisk anses for å kreve særlig forsiktighet ved bruk. Listen angir et utgangspunkt ved arbeidsgivers risikovurdering av hvorvidt det aktuelle arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk.

Eksempler på arbeidsutstyr som normalt anses for å kreve særlig forsiktighet ved bruk, i alfabetisk rekkefølge:

 • arbeidsutstyr for hengende last,
 • automatiske eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer,
 • bakløftere,
 • bergingsvogner med utstyr,
 • betongsager,
 • billøftere,
 • boltpistoler,
 • borerigger for bygg-/anleggs- og bergverksdrift,
 • bærbare kjedesager,
 • båndsager,
 • båter (brukt i havbruk og annen virksomhet som kommer inn under arbeidsmiljøloven),
 • dreiebenker for metall, tre mm.,
 • fresemaskiner,
 • hengestillas,
 • høytrykkspyleutstyr,
 • komprimatorer for avfall (stasjonære og på biler),
 • krokløftere,
 • lekter brukt i bygg- og anleggsvirksomhet,
 • løfte- og stablevogner for gods (trucker) uten permanent førerplass,
 • løfteredskap,
 • mobile maskiner for jord- og skogbruk,
 • mobilt betongpumpeutstyr,
 • motordrevne høvler,
 • peleutstyr,
 • presser, kantpresser og maskinsakser,
 • ryddesager,
 • sirkelsager,
 • spikerpistoler,
 • sveiseutstyr,
 • traktorer med og uten utskiftbart utstyr,
 • vinsj og vinsjutstyr,
 • personløftere og
 • vinkelslipere.