§ 8-5. Krav om fjerning av slam og vann ved avløpsanlegg

Dersom det skal utføres arbeid i kum, basseng e.l., skal avløpsvann og slam fjernes fra arbeidsstedet.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 8-4).