§ 6-4. Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som settes til arbeid, der de er eller kan bli utsatt for biologiske faktorer, på forhånd får den nødvendige opplæring, øving og instruksjon i arbeidet, slik at eksponering i størst mulig grad kan unngås eller reduseres. Opplæringen skal særlig inneholde:
 1. a.
  informasjon om risikovurderingen som er foretatt og vesentlige endringer i denne,
 2. b.
  nødvendige vernetiltak,
 3. c.
  hygienekrav,
 4. d.
  bruk av personlig verneutstyr, herunder vernetøy,
 5. e.
  informasjon om fare for smitte fra biologiske faktorer ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander.

Opplæringen må gi arbeidstakerne kunnskap om mulig helserisiko ved arbeidet, og må minst omfatte

 • hvilke biologiske faktorer arbeidstakerne kan utsettes for
 • potensiell helsefare ved eksponering
 • smittefare (klassifisering i smitterisikogruppe)
 • arbeidsrutiner og forhåndsregler som skal tas for å unngå eksponering, herunder regler om hygiene
 • hvordan personlig verneutstyr og arbeidstøy skal brukes og håndteres
 • bruk av arbeidsutstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der dette tas i bruk og håndteres
 • hvilke tiltak som skal settes i verk ved uhell, og tiltak som kan forebygge uhell (beredskapsplaner)

Opplæringens innhold og omfang må kunne dokumenteres. Opplæringen må også omfatte øvelser for å kunne håndtere kritiske situasjoner.

Opplæringen må, i tillegg til fast ansatte, inkludere vedlikeholds- og rengjøringspersonale, vikarer og ekstravakter.

Se også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring» og § 3-18 «Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg».