§ 6-3. Melding til Arbeidstilsynet

Det skal gis melding til Arbeidstilsynet minst 30 dager før en virksomhet begynner å bruke biologiske faktorer i risikogruppe 2, 3 og 4.
Det skal gis ny melding i følgende tilfeller:
 1. a.
  Når det skal brukes biologiske faktorer som tilhører en annen risikogruppe enn den som det tidligere er gitt melding for.
 2. b.
  Ved første bruk av hver etterfølgende biologisk faktor i risikogruppe 4.
 3. c.
  Ved første bruk av hver etterfølgende biologisk faktor, som arbeidsgiver selv har klassifisert i risikogruppe 3 i henhold til § 2-1.
 4. d.
  Når det gjøres vesentlige endringer i prosesser eller prosedyrer som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gjør tidligere melding foreldet.
Laboratorier som foretar diagnostisering i forbindelse med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4, skal kun gi melding om sin virksomhet.
Melding etter denne paragrafen skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  navn, adresse og organisasjonsnummer på virksomheten eller anlegget,
 2. b.
  navn på den person som er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og vedkommendes faglige kvalifikasjoner,
 3. c.
  navn på verneombud/hovedverneombud,
 4. d.
  resultatene av risikovurderingen i henhold til § 6-1,
 5. e.
  hva slags biologisk faktor det meldes om og
 6. f.
  de planlagte verne- og sikkerhetstiltak.
Arbeidsgiver og verneombud/hovedverneombud skal undertegne meldingen. Verneombud/hovedverneombud kan avgi egen uttalelse.

Med «bruk av biologiske faktorer» menes aktiv og planlagt bruk av biologiske faktorer.

Til femte ledd siste setning

Egen uttalelse fra verneombudet eller hovedverneombudet er særlig aktuelt i tilfeller der det er uenighet mellom arbeidsgiveren og verneombudet eller hovedverneombudet, om risikovurderingen eller tiltakene som er iverksatt som følge av denne. I virksomheter hvor det er gjort avtale om annen ordning enn verneombud eller hovedverneombud, kan en annen representant for arbeidstakerne ivareta ombudenes oppgaver.