§ 6-10. Oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling

Arbeidsgiver skal etablere rutiner som er nødvendig for å sikre forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av biologiske faktorer på arbeidsstedet. Det skal etableres spesifikke rutiner for å ta ut, håndtere og undersøke prøver fra mennesker og dyr som kan inneholde helsefarlige biologiske faktorer.
Arbeidsgiver skal gi instruks om at innsamling, oppbevaring og fjerning av avfall skjer uten at arbeidstakerne utsettes for helsefare. Avfallsbeholderne skal være klart og entydig merket og om nødvendig helt tette. Avfallet skal om nødvendig uskadeliggjøres ved passende forbehandling.
Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsbeholdere for spisse eller skarpe gjenstander plasseres så nært som mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres eller kan finnes.
Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk, med mindre det benyttes utstyr som eliminerer faren for stikkskade.

For genmodifiserte mikroorganismer reguleres dette også i forskrift 21. desember 2001 nr. 1600 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.

Til andre ledd

Merkingen bør vise høyeste smitterisikogruppe for aktuelt avfall.

Til fjerde ledd

Med hette menes plasthylsen alle nye kanyler kommer med.

Formålet med bestemmelsen er å unngå stikkskade og mulig smitterisiko fra biologiske faktorer ved påføring av hette på brukt utstyr. Kravet til at hette ikke skal settes tilbake på kanyle etter bruk må knyttes til risikovurderingen, se forskriften her § 6-1 «Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer», og kommentarer til denne.