§ 5-4. Informasjon om risikoen ved varmt arbeid

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid og verneombudet får løpende informasjon om

  • a) helsefarer og ulykkesrisiko
  • b) nødvendige vernetiltak
  • c) resultater fra målinger av arbeidsatmosfæren
  • d) hvilke særskilte tiltak som til enhver tid er satt i verk.

0 Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).