§ 5-4. Informasjon om risikoen ved varmt arbeid

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid og verneombudet får løpende informasjon om
 1. a.
  helsefarer og ulykkesrisiko
 2. b.
  nødvendige vernetiltak
 3. c.
  resultater fra målinger av arbeidsatmosfæren
 4. d.
  hvilke særskilte tiltak som til enhver tid er satt i verk.
Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).