§ 4-4. Melding om arbeid med asbest til Arbeidstilsynet

Arbeidsgiveren skal sende melding til Arbeidstilsynet om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Meldingen skal sendes før arbeidet påbegynnes. Ved rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet påbegynnes.
Meldingen skal minst inneholde en kortfattet oversikt over:
 1. a.
  arbeidsstedets beliggenhet,
 2. b.
  typer og mengder asbest og asbestholdig materiale som brukes eller håndteres,
 3. c.
  aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet,
 4. d.
  antall berørte arbeidstakere, og hvilken opplæring arbeidstakerne har gjennomgått,
 5. e.
  dato for arbeidets igangsettelse og arbeidets varighet,
 6. f.
  tiltak som er iverksatt for å begrense arbeidstakernes eksponering for asbest.
Det skal benyttes skjema fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Arbeidstakerne og deres representanter skal ha tilgang til meldingen.
Dersom det er sannsynlig at endringer i arbeidsforholdene vil føre til en vesentlig økning i eksponeringen for støv med asbestfibre, skal arbeidsgiveren sende inn ny melding.