§ 4-3. Tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest

Virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Søknad om slik tillatelse skal inneholde opplysninger om:
 1. a.
  hvordan arbeidet vil bli organisert,
 2. b.
  hvilke metoder som skal benyttes,
 3. c.
  hvilke vernetiltak som vil bli iverksatt,
 4. d.
  opplæring av arbeidstakerne,
 5. e.
  helseundersøkelser av arbeidstakerne og
 6. f.
  virksomhetens erfaring med slikt arbeid.
Instruksen i henhold til § 4-6 skal vedlegges søknaden.
Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne- og helsepersonalet ved den virksomheten som skal foreta arbeidet bli forelagt søknaden til uttalelse.
Dersom en virksomhet som har fått tillatelse til å arbeide med asbest ikke utfører arbeidet forsvarlig, eller på annen måte handler i strid med forskriften, kan Arbeidstilsynet trekke tillatelsen tilbake.