§ 4-2. Unntak fra forbud om arbeid med asbest

Unntatt fra forbudet i § 4-1 er:
  1. a.
    riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid. Asbestholdig materiale skal som hovedregel fjernes, men forsegling, innkapsling og innbygging kan i enkelte tilfeller tillates. I slike tilfeller må løsningen på en effektiv og sikker måte totalt forhindre spredning av asbestfibre, og ikke innebære inngrep i det asbestholdige materialet.
  2. b.
    bryting og bearbeiding av bergarter som inneholder høyst 1 vektprosent asbest,
  3. c.
    prøvetaking og analysering for å fastslå om et bestemt materiale inneholder asbest.