§ 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring om:
 1. a.
  de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen, kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene,
 2. b.
  bruk av stoffkartoteket,
 3. c.
  den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne,
 4. d.
  riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes,
 5. e.
  nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet og
 6. f.
  håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå.
Ved arbeid med risiko for eksponering for kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier skal opplæring gjentas regelmessig.
Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal inneha tilsvarende kunnskap.

Det er viktig at verneombud og arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre, får særskilt opplæring og informasjon om stoffkartoteket.

Rutiner for opplæring av arbeidstakerne i bruk av stoffkartoteket skal være en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.