§ 3-21. Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse ved eksponering for kjemikalier

Dersom helseundersøkelsen påviser sykdom eller annen helseeffekt som legen mener kan skyldes eksponering for farlige kjemikalier på arbeidsplassen, eller dersom den biologiske grenseverdien for bly er overskredet, skal arbeidsgiver:
  1. a.
    revidere risikovurderingen som er utarbeidet i henhold til § 3-1,
  2. b.
    iverksette tiltak som er nødvendige for å fjerne eller redusere risikoen ved arbeid med farlige kjemikalier til et fullt forsvarlig nivå,
  3. c.
    gi tilbud om egnet helseundersøkelse til andre arbeidstakere som er blitt eksponert på liknende måte.

Dersom det viser seg at arbeidsforholdene ikke er fullt forsvarlige eller ikke samsvarer med tidligere risikovurderinger, må alle forholdene vurderes på nytt. Først og fremst må det foretas en kritisk gjennomgang av kartleggingen og den dokumentasjonen som er utarbeidet, og deretter må risikovurderingen foretas på ny. Resultatet må legges til grunn for hvilke nye eller endrede tiltak som må iverksettes.