§ 3-19. Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier

Produksjon, fremstilling eller bruk av følgende kreftfremkallende kjemikalier er forbudt:
 1. a.
  2-naftylamin og salt av 2-naftylamin (CAS-nr. 91-59-8)
 2. b.
  4-aminobifenyl og salt av 4-aminobifenyl (CAS-nr. 92-67-1)
 3. c.
  benzidin og salt av benzidin (CAS-nr. 92-87-5)
 4. d.
  4-nitrobifenyl (CAS-nr. 92-93-3).
Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom det kjemiske stoffet er tilstede i et stoff eller i en stoffblanding som forurensning eller biprodukt eller som del av avfallsstoff, forutsatt at konsentrasjonen ikke er høyere enn 0,1 vektprosent.
Forbudet i første ledd gjelder heller ikke dersom kjemikaliene:
 1. a.
  anvendes i vitenskapelig forsknings- og forsøksøyemed, her medregnet analyser
 2. b.
  inngår i arbeidsoperasjoner som har til formål å fjerne kjemikalier som er biprodukter eller avfallsprodukter
 3. c.
  benyttes i produksjon av de forbudte kjemikaliene som er nevnt i første ledd som mellomprodukter og ved slik bruk av dem.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker ikke blir eksponert for stoffer som nevnt i første ledd ved tiltak som sikrer at produksjonen og bruken av stoffene finner sted i et lukket system der stoffene ikke kan fjernes, med mindre det er nødvendig for å kontrollere prosessen eller vedlikeholde systemet.

CAS-nummer står for «Chemical Abstract Service» og er et internasjonalt anerkjent identifikasjonsnummer for kjemikalier.