§ 3-16. Håndtering av farlig avfall

Avfall som inneholder kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier skal samles i lukkede beholdere som er tydelig merket.
Slikt avfall skal destrueres på fullt forsvarlig måte eller leveres til godkjent mottak for farlig avfall.
Endret ved forskrift 26 juni 2015 nr. 806.

Farlig avfall er regulert i avfallsforskriften som håndheves av Miljødirektoratet.