§ 3-16. Håndtering av farlig avfall

Avfall som inneholder kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier skal samles i lukkede beholdere som er tydelig merket.

Slikt avfall skal destrueres på fullt forsvarlig måte eller leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

0 Endret ved forskrift 26 juni 2015 nr. 806.

Farlig avfall er regulert i avfallsforskriften som håndheves av Miljødirektoratet.