§ 3-14. Sand og annet blåsemiddel

Sand og annet blåsemiddel som skal brukes til sandblåsing skal være i samsvar med kravene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Se forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-3 «Grenseverdi for sand og annet blåsemiddel som blir brukt til sandblåsing».

Blåsemidlet må ikke inneholde så store mengder kreftfremkallende kjemikalier at selve blåsemidlet blir å anse som et kreftfremkallende kjemikalie, se forskriftens § 1-4 (24).

Bly er akutt og kronisk giftig. Det skader blod, nervesystem og nyrer. Bly er kreftfremkallende og kan være fosterskadelig. Sand og annet blåsemiddel skal derfor ikke inneholde så store mengder metallisk bly eller uorganiske blyforbindelser at blåsemidlet oppfyller kriteriene for klassifisering. Se forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).