Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse

§ 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier § 3-2. Måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering § 3-3. Måling av vinylkloridmonomer i arbeidsatmosfæren § 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier § 3-5. Informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier § 3-6. Informasjon til arbeidstakerne om resultatene av måling av forurensing i arbeidsatmosfæren § 3-7. Oppbevaring og håndtering av kjemikalier § 3-8. Tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier § 3-9. Tiltak mot helseskadelige kjemikalier ved reparasjon, vedlikehold og renhold § 3-10. Tiltak i forbindelse med brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier og ustabile kjemikalier § 3-11. Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige Kjemikalier § 3-12. Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater § 3-13. Arbeidsgivers merkeplikt av kjemikalier § 3-14. Sand og annet blåsemiddel § 3-15. Beredskapsplan for nødssituasjoner ved arbeid med kjemikalier § 3-16. Håndtering av farlig avfall § 3-17. Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier § 3-18. Krav til vedlikehold og rengjøring av arbeidsutstyr ved håndtering av kjemikalier § 3-19. Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier § 3-20. Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for farlige kjemikalier § 3-21. Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse ved eksponering for kjemikalier § 3-22. Omplassering av arbeidstaker utsatt for kjemikalier § 3-23. Helseundersøkelse ved arbeid som røyk- eller kjemikaliedykker § 3-24. Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse av røyk- og kjemikaliedykkere § 3-25. Helseundersøkelse ved arbeid med bly og blyforbindelser § 3-26. Midlertidig omplassering ved arbeid med bly og blyforbindelser § 3-27. Særlige krav om helsemessig skikkethet for røyk- eller kjemikaliedykker