§ 4. Frist for å fremme sak for tvisteløsningsnemnda

(1) Sak må reises for tvisteløsningsnemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker. Fristen beregnes og avbrytes etter reglene i domstolloven kapittel 8.
(2) I utdanningspermisjonssaker kan sak fremmes senest fire uker etter utløpet av arbeidsgivers svarfrist etter arbeidsmiljøloven § 12-11 femte ledd dersom arbeidsgiver ikke har svart innen fristen.
(3) Sak om rett til delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6 tas til behandling selv om fireukersfristen er utløpt dersom fødsel eller omsorgsovertakelse medførte oversittelse av fristen. Saken må i så fall fremsettes snarest mulig etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.
(4) For nemndas behandling av saker om ansattes rett til representasjon i styrende organer gjelder ingen frist. Valgklager må likevel være fremmet for valgstyret innen to uker fra det tidspunkt vedtak er kunngjort for de ansatte.