§ 2. Tvisteløsningsnemndas sammensetning i den enkelte sak

(1) Nemnda skal i den enkelte sak ledes av nemndas leder eller en av nestlederne. For øvrig settes nemnda med ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidstakersiden og ett fast medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiversiden. Dersom et av nemndas faste medlemmer av hensyn til sakens opplysning krever det, skal nemnda utvides med ytterligere to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen som er berørt i saken (bransjemedlemmer). I de tilfellene det oppnevnes bransjemedlemmer, sitter disse som medlemmer i nemnda på lik linje med de faste medlemmene, og ikke som representanter for partene i saken.
(2) Når det besluttes at det skal oppnevnes bransjemedlemmer, sørger den som leder saken for oppnevningen. Det ene bransjemedlemmet skal være fra arbeidstakersiden og det andre fra arbeidsgiversiden.
(3) Dersom både leder og nestleder er inhabile til å behandle en sak, oppnevner departementet setteleder til å behandle saken. På samme måte kan departementet oppnevne settemedlemmer dersom det for øvrig er nødvendig for å få behandlet saken.