Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

For petroleumsvirksomhet til havs gjelder grenseverdiene med sikkerhetsfaktorer som angitt i aktivitetsforskriften § 36. For virksomheten på landanlegg, jf. rammeforskriften § 6 e, skal det prosjekteres med en sikkerhetsfaktor i forhold til grenseverdi.
Listen inneholder følgende anmerkninger (anm):
 1. A:
  Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
 2. E:
  EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
 3. G:
  EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
 4. H:
  Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
 5. K:
  Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
 6. M:
  Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.
 7. R:
  Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.
 8. S:
  Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.
 9. T:
  Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.
CAS-nr.Navnppmmg/m3anm.Sist endret
75-07-0Acetaldehyd2545K
60-35-5Acetamid1025K
67-64-1Aceton125295E
75-05-8Acetonitril3050HE2007
Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan
Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan
50-78-2Acetylsalisylsyre5
AES-ull0,5 fiber/cm32007
Akrolein se akrylaldehyd
107-02-8Akrylaldehyd0,020,05HE2018
0,050,12S
79-06-1Akrylamid0,03HKMG2020
107-13-1Akrylnitril0,451HKAG2024
1,84S2024
79-10-7Akrylsyre1029AE2018
2059S
309-00-2Aldrin0,05HK2024
Allylalkohol se 2-propen-1-ol
107-11-9Allylamin25
Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylglycidyleter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylklorid se 3-klorpropen
106-92-31-allyloksy-2,3-epoksypropan522TA
2179-59-1Allylpropyldisulfid212
7429-90-5Aluminiumpulver (pyroteknikk)5
Aluminiumløselige salter (beregnet som Al)2
Aluminiumalkyler2
1344-28-1Aluminiumoksid101
Aluminium sveiserøyk5
141-43-52-aminoetanol12,5HE2007
2-aminopropan se 2-propylamin
504-29-02-aminopyridin0,52
106-49-04-aminotoluen14,5HKE2021
28,9S
61-82-5Amitrol0,2E2018
Ammat se ammoniumsulfamat
7664-41-7Ammoniakk1511E22012
5036S
12125-02-9Ammoniumklorid1012024
20S2024
7773-06-0Ammoniumsulfamat101
Amorf silisiumdioksid
Respirabelt støv1,5
625-16-1tert-amylacetat50260E
iso-amylalkohol se 3-metyl-1-butanol
62-53-3Anilin14HKAE2021
28S
o- og p-Anisidin se 2- og 4-metoksyanilin
Anon se sykloheksanon
Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb)0,5K
7803-52-3Antimonhydrid0,005K2024
Antu se 1-naftyltiourea
Arsen, arsensyre og dets salter, og uorganiske arsenforbindelser (unntatt arsenhydrid) (beregnet som As), inhalerbar0,005KHG2021
7784-42-1Arsenhydrid0,0030,01K
Arsin se arsenhydrid
Asbest, alle former0,1 fiber/cm3GK
8052-42-4Asfalt (røyk)5
1912-24-9Atrazin, inhalerbar2KA2024
111-40-03-azapentan-1,5-diamin14HA
3-azapentan-1,5-diol se 2,2'-iminodietanol
86-50-0Azinfosmetyl0,2H
Aziridin se Etylenimin
Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba)0,5E
17804-35-2Benomyl0,8101
71-43-2Benzen0,10,33HKMG262024
1,2-benzendiamin se o-fenylendiamin
108-46-31,3-benzendiol1045E2007
108-98-5Benzentiol0,52
1,2,4-benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
552-30-7Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid0,0050,04A
106-51-41,4-benzokinon0,10,4
94-36-0Benzoylperoksid5A
85-68-7Benzylbutylftalat (BBP)1RE2007
Benzylklorid se α-klortoluen
Beryllium og uorganiske berylliumforbindelser (beregnet som Be), inhalerbar0,00002KAG242021
0,0002S
92-52-4Bifenyl0,21
Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
80-05-7Bisfenol A, inhalerbar2 inhalerbarARG2024
Bis (2-kloretyl) se 2,2'-diklordietyleter
Bis-klormetyleter se 1,1'-diklormetyleter
Bly og uorganiske blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk)0,05RG2024
301-04-2Blyacetat (beregnet som Pb)0,05KR
7446-27-7Blyfosfat (beregnet som Pb)0,05KR
7758-97-6Blykromat (beregnet som Cr(VI))0,001KRG2021
1335-32-6Blysubacetat (beregnet som Pb)0,05KR
Blytetraetyl se tetraetylbly
Blytetrametyl se tetrametylbly
Blåsyre se hydrogencyanid
Bomullstøv, totalstøv0,23
Boraks se natriumtetraborat dekahydrat
1303-86-2Boroksid101
10294-33-4Bortribromid0,7T2024
7637-07-2Bortrifluorid0,1
0,7T2024
7726-95-6Brom0,10,7E2024
0,2S2024
74-96-4Brometan522H
Bromoform se tribrommetan
Brometylen se vinylbromid
74-97-5Bromklormetan100525
2-brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se halotan
74-83-9Brommetan520HK
7789-30-2Brompentafluorid0,10,7
75-63-8Bromtrifluormetan5003050
106-99-01,3-butadien12,2KG2020
110-65-6but-2-yn-1,4-diol0,5AE2018
106-97-8Butan250600
71-36-3Butan-1-ol2575HT2007
78-92-2Butan-2-ol2575HT2007
431-03-82, 3-butandion0,020,07AE2018
0,10,36S
Butanol (alle isomere)2575HT2007
78-93-3Butanon75220E
1338-23-42-butanonperoksid1T
109-79-5Butantiol0,51,5
2-butenal se (E)-2-butenal
123-73-9(E)-2-butenal26H
111-76-22-butoksyetanol1050HE
2426-08-61-butoksy-2,3-epoksypropan527A
112-34-52-2(butoksyetoksy)etanol1068E2007
112-07-22-butoksyetylacetat1065HE
Butylacetat (alle isomere)502412021
150723S
n-butylacetat50241E2021
150723S
iso-butylacetat50241E2021
150723S
sec-butylacetat50241E2021
150723S
141-32-2Butylakrylat211AE2007
Butylamin (alle isomere)515HT
Butyletylketon se 3-heptanon
Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglycidyleter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglykol se 2-butoksyetanol
1189-85-1tert-butylkromat (beregnet som CrO3)0,1HT
138-22-7Butyllaktat525
Butylmerkaptan se butantiol
97-88-1Butylmetakrylat1059A2007
1634-04-4tert-butylmetyleter (MTBE)50183,5E2011
100367S
p-tert-butyltoluen se 1-metyl-4-tert-butylbenzen
2425-06-1Captafol0,1
133-06-2Captan5K
1333-86-4Carbon Black (lampesot)3,5
Cellosolve se 2-etoksyetanol
Cellosolveacetat se 2-etoksyetylacetat
21351-79-1Cesiumhydroksid2
420-04-2Cyanamid0,61HE2007
Cyanider (beregnet som CN)5H
506-77-4Cyanogenklorid0,250,6T
13121-70-5Cyheksatin5
Cyklo- se syklo
50-29-3DDT1K
17702-41-9Dekaboran0,050,3H2024
0,15S2024
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner40275
8065-48-3Demeton0,05H2024
867-27-6Demeton-O-metyl0,050,5H
57041-67-5Desfluran5352010
Diacetonalkohol se 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon
1,2-diaminobenzen se o-fenylendiamin
1,3-diaminobenzen se m-fenylendiamin
1,4-diaminobenzen se p-fenylendiamin
Diatoméjord (naturlig kieselguhr)
Respirabelt støv1,5
333-41-5Diazinon0,01HK2024
334-88-3Diazometan0,20,4K
Dibenzoylperoksid se benzoylperoksid
19287-45-7Diboran0,10,1
Dibrom se dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretylfosfat
75-61-6Dibromdifluormetan50430
106-93-41,2-dibrometan0,010,1HKG2021
102-81-82-(dibutylamino)etanol0,5H2024
Dibutylfosfat (alle isomere)15
84-74-2Dibutylftalat3
460-19-5Dicyan5T2024
60-57-1Dieldrin0,1HK2024
Dieseleksos (målt som elementært karbon)0,05KG21,222021
Dietanolamin se 2,2'-iminodietanol315
109-89-7Dietylamin515E2007
100-37-82-(dietylamino)etanol1050H
111-96-6DietylenglykoldimetyleterHR
Dietylentriamin se 3-zapentan-1,5-diamin2000
60-29-7Dietyleter100300E2007
84-66-2Dietylftalat3
117-81-7Di-2-etylheksylftalat (DEHP)1R2007
Dietylketon se pentan-3-on
Difenyl se bifenyl
122-39-4Difenylamin5
101-84-8Difenyleter17E2018
214S
101-68-8Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI)0,0050,05A4
Difluordibrommetan se dibromdifluormetan
75-71-8Difluordiklormetan5002475
75-45-6Difluorklormetan5001750E
76-12-01,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan2502085
1314-56-3Difosfor(V)oksid1E
Diglycidyleter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
120-80-91,2-dihydroksybenzen520
1,3-dihydrokybenzen se 1,3-benzendiol
Diisobutylketon se 2,6-dimetyl-4-heptanon
Diisocyanater0,005A4
108-18-9Diisopropylamin520H
108-20-3Diisopropyleter125525
7572-29-4Dikloracetylen0,10,4T
95-50-11,2-diklorbenzen20122HE2012
50306S
106-46-71,4-diklorbenzen212HKE2018
1060S
111-44-42,2'-diklordietyleter5HK2024
10S2024
542-88-11,1'-diklordimetyleter0,0010,005K
118-52-51,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin0,22024
0,4S2024
75-34-31,1-dikloretan50200HE
107-06-21,2-dikloretan0,251HKG2021
75-35-41,1-dikloreten14HKE2018
312S
540-59-01,2-dikloreten100395
1,2-dikloretylen se 1,2-dikloreten
94-75-72,4-diklorfenoksyeddiksyre5
136-78-72(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat5
75-09-2Diklormetan1550HKE2018
45150S
Diklormonofluormetan se fluordiklormetan
594-72-91,1-diklor-1-nitroetan212HT
78-87-51,2-diklorpropan40185
75-99-02,2-diklorpropansyre16
542-75-61,3-diklorpropen15H
2,2-diklorpropionsyre se 2,2-diklorpropansyre
1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
62-73-7Diklorvos0,1HKA2024
85-00-7Diquatdibromid0,5
109-87-5Dimetoksymetan5001550
127-19-5N,N-dimetylacetamid (DMAC)1036HRG2024
2072S2024
124-40-3Dimetylamin24E2000
121-69-7N,N-Dimetylanilin525H2024
10S2024
108-84-91,3-dimetylbutyl acetat25150
300-76-5Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat3
115-10-6Dimetyleter200384E2007
598-56-1Dimetyletylamin26
68-12-2N,N-dimetylformamid (DMF)6HRG252024
1030S2024
131-11-3Dimetylftalat3
108-83-82,6-dimetyl-4-heptanon20120
57-14-71,1-dimetylhydrazin0,010,02HAK
1,2-dimetylhydrazin0,010,02HK
77-78-1Dimetylsulfat0,010,05HK
Dinitrobenzen (alle isomere)0,151H
10024-97-2Dinitrogenoksid5090R2000
534-52-14,6-dinitro-o-kresol0,2H
Dinitrotoluen (alle isomere)0,15HK
123-91-11,4-dioksan518HKE2011
1036S
117-84-0Dioktylftalat3
138-86-3Dipenten25140A
Dipropylenglykolmetyleter se (2-metoksymetyletoksy)-propanol
Dipropylketon se heptan-4-on
Disul se 2-(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat
97-77-8Disulfiram2
10025-67-9Disvoveldiklorid16
5124-30-1Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat0,0050,05A4
77-73-6Disyklopentadien530
298-04-4Disyston0,05H2024
330-54-1Diuron5K
Divinylbenzen (alle isomere)1053
Dursban se klorpyrifos
64-19-7Eddiksyre1025AE2018
2050S
108-24-7Eddiksyreanhydrid520T
Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan)50175
Ekstraksjonsbensin (uspesifisert)100500
115-29-7Endosulfan0,1H
72-20-8Endrin0,1H
13838-16-9Enfluran0,32,3R2000
Epiklorhydrin se 1-klor-2,3-epoksypropan
EPN se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
1,2-epoksy-3-fenoksypropan se fenylglycidyleter
1,2-epoksypropan se 1,2-propylenoksid
556-52-52,3-epoksy-1-propanol2575A
2,3-epoksypropyl fenyleter se fenylglycidyleter
4016-14-22,3-epoksypropyl isopropyleter25120
64-17-5Etanol500950
Etanolamin se 2-aminoetanol
107-21-11,2-etandiol2052HE52012
40104S
628-96-61,2-etandioldinitrat0,030,18H
75-08-1Etantiol0,51
Eter se dietyleter
110-80-52-etoksyetanol28HRG2024
111-15-92-etoksyetylacetat211HRG2024
141-78-6Etylacetat200734E2018
4001468S
140-88-5Etylakrylat521HAKE2011
1042S
75-04-7Etylamin24E2000
Etyl-sek-amylketon se 5-metyl-3-heptanon
100-41-4Etylbenzen520HKE2000
Etylbromid se brometan
107-15-3Etylendiamin1025A
Etylendibromid se 1,2-dibrometan
Etylendiklorid se 1,2-dikloretan
Etylenglykol se 1,2-etandiol
Etylenglykoldinitrat se 1,2-etandioldinitrat
Etylenglykolmonobutyleter se 2-butoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleter se 2-etoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleteracetat se 2-etoksyetylacetat
Etylenglykolmonometyleter se 2-metoksyetanol
Etylenglykolmonometyleteracetat se 2-metoksyetylacetat
151-56-4Etylenimin0,51HK
Etylenklorhydrin se 2-kloretanol
75-21-8Etylenoksid11,8HKG2020
109-94-4Etylformiat50150
Etylglykol se 2-etoksyetanol
Etylglykolacetat se 2-etoksyetylacetat
104-76-72-ethylhexanol15,4E2018
1054S
Etylidenklorid se 1,1-dikloretan
16219-75-35-etyliden-2-norbornen525T
Etylklorid se kloretan
97-63-2Etylmetakrylat50250A
Etylmerkaptan se etantiol
Etylmetanoat se etylformiat
100-74-3N-etylmorfolin523H
O-etyl-O-(4-nitrofenyl) fenylmonotiofosfonat se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
2104-64-5O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat0,5H
78-10-4Etylsilikat544E2018
108-95-2Fenol14HE2011
312S
92-84-2Fenotiazin5H
1,2-fenylendiamin se o-fenylendiamin
1,3-fenylendiamin se m-fenylendiamin
1,4-fenylendiamin se p-fenylendiamin
Fenyleter se difenyleter
108-45-2m-fenylendiamin0,1HA
95-54-5o-fenylendiamin0,1HAK
p-fenylendiamin0,1HA
638-21-1Fenylfosfin0,050,25T
122-60-1Fenylglycidyleter15A
100-63-0Fenylhydrazin0,6A
Fenylmerkaptan se benzentiol
98-82-82-fenylpropan se kumen
98-83-92-fenylpropen50240E
14484-64-1Ferbam5
12604-58-9Ferrovanadium12024
3S2024
7782-41-4Fluor0,10,2E2024
0,5T
Fluorider (beregnet som F) se uorganiske fluorider
Fluormonoksid se oksygendifluorid
75-43-4Fluordiklormetan1042
75-69-4Fluortriklormetan5002800
Fluss-syre se hydrogenfluorid
298-02-2Forat0,05H
50-00-0Formaldehyd0,30,37AKG2021
0,60,74S
11,2T
75-12-7Formamid1018H
Fosdrin se mevinfos
7803-51-2Fosfin0,05E2024
0,15S2024
7723-14-0Fosfor (gult)0,1
Forforoksyklorid se fosforylklorid
10026-13-8Fosforpentaklorid1E
Forforpentaoksid se difosfor(V)oksid
1314-80-3Fosforpentasulfid1E
7664-38-2Fosforsyre1E
Fosforsyreanhydrid se difosfor(V)oksid
7719-12-2Fosfortriklorid0,21,5
10025-87-3Fosforylklorid0,010,064E2021
0,020,13S
75-44-5Fosgen0,050,2TE2012
Freon 11 se fluortriklormetan
Freon 12 se difluordiklormetan
Freon 21 se fluordiklormetan
Freon 22 se difluorklormetan
Freon 112 se
1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan
Freon 113 se 1,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan
Freon 114 se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
626-17-5m-ftalodinitril5
85-44-9Ftalsyreanhydrid2A
98-01-12-furaldehyd28H
Furfural se 2-furaldehyd
98-00-0Furfurylalkohol520H
7782-65-2Germaniumtetrahydrid0,20,6
Glassfiber/polyester, totalstøv5
Glimmer
Totalstøv6
Respirabelt støv3
111-30-8Glutaraldehyd0,20,8AT
Glutaraldehyd (alkalisk aktivert)0,25T
55-63-0Glyceroltrinitrat0,010,09HE2018
0,020,19S
Glycidol se 2,3-epoksy-1-propanol
Grafitt, naturlig
Totalstøv5
Respirabelt støv2
Grafitt, syntetisk
Totalstøv10
Respirabelt støv4
7440-58-6Hafnium0,5
151-67-7Halotan0,020,2R2000
HDI se heksan-1,6-diisocyanat
684-16-2Heksafluoraceton0,10,7H
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,s-triazin
se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
87-68-3Heksaklorbutadien0,020,24H
67-72-1Heksakloretan110H
1335-87-1Heksaklornaftalen0,2H
77-47-4Heksaklorsyklopentadien0,010,1
Heksametylendiisocyanat se heksan-1,6-diisocyanat
100-97-0Heksametylentetramin3
110-54-3n-heksan2072RE2007
Heksan (unntatt n-heksan)2501050
124-09-4Heksandiamin0,51HT2007
822-06-0Heksan-1,6-diisocyanat0,0050,035A4
2-heksanon se heksan-2-on
591-78-6Heksan-2-on14H
sek-heksylacetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
4Heksylenglykol se 2-metyl-2,4-pentandiol
76-44-8Heptaklor0,05H2024
142-82-5Heptan200800E
123-19-3Heptan-4-on25115
110-43-02-heptanon25115HE
106-35-43-heptanon2095E2014
50250S
4-heptanon se heptan-4-on
302-01-2Hydrazin0,010,01AHKG2020
10035-10-6Hydrogenbromid27STE2014
74-90-8Hydrogencyanid0,91HE2018
45S
61788-32-7Hydrogenert terfenyl219E2018
548S
7664-39-3Hydrogenfluorid0,60,5HE2010
1,81,5S
Hydrogenfosfid se fosfin
7647-01-0Hydrogenklorid57TE
7722-84-1Hydrogenperoksid11,4
7783-07-5Hydrogenselenid0,010,05E
7783-06-4Hydrogensulfid57E2011
1014T
123-31-9Hydrokinon0,5AK
868-77-92-hydroksyetylmetakrylat211A2007
123-42-24-hydroksy-4-metyl-2-pentanon25120
999-61-12-hydroksypropylakrylat0,52,9HA
Ildfaste keramiske fibrer0,1 fiber/cm3KG2020
111-42-22,2'-iminodietanol315
2,2'-iminodi(etylamin) se 3-azapentan-1,5-diamin
95-13-6Inden52024
Indium og indiumforb. (beregnet som In)0,1
Isoamylacetat se (3-metylbutyl)acetat
Isoamylalkohol se 3-metyl-1-butanol
Isobutylacetat se butylacetat (alle isomere)
97-86-9Isobutylmetakrylat50300A
Isocyanater se diisocyanater
26675-46-7Isofluran215R2010
78-59-1Isoforon525T
4098-71-9Isoforondiisocyanat0,0050,045A4
26952-21-6Isooktan-1-ol25135
Isooktylalkohol se isooktan-1-ol
78-78-4Isopentan250750E2007
123-92-2Isopentylacetat50260E
Isopropanol se 2-propanol
109-59-12-isopropoksyetanol2080
2-isopropoksypropan se diisopropyleter
108-21-4Isopropylacetat100420
Isopropylamin se 2-propylamin
768-52-5Isopropylanilin211H
Isopropylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
1309-37-1Jern(III)oksid (beregnet som Fe)3
13463-40-6Jernpentakarbonyl0,010,08
Jernsalter (beregnet som Fe)1
7553-56-2Jod0,11T
74-88-4Jodmetan15H
Jodoform se trijodmetan
Kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser (unntatt kadmiumoksid) (beregnet som Cd), inhalerbar0,001KG2021
1306-19-0Kadmiumoksid (beregnet som Cd), inhalerbar0,001KG2021
0,02T
151-50-8Kaliumcyanid0,91HE2018
45S
1310-58-3Kaliumhydroksid2T
156-62-7Kalsiumcyanamid0,5
1305-62-0Kalsiumhydroksid1E2018
Respirabelt støv4S
1305-78-8Kalsiumoksid1E2018
Respirabelt støv4S
8001-35-2Kamfeklor0,5H2024
1S2024
76-22-2Kamfer (syntetisk)2122024
3S2024
105-60-2ε-kaprolaktam1040E52012
63-25-2Karbaryl5H
1563-66-2Karbofuran0,1H
124-38-9Karbondioksid50009000E
75-15-0Karbondisulfid515HRE2011
630-08-0Karbonmonoksid2023RG62024
100117S2024
558-13-4Karbontetrabromid0,11,42024
0,3S2024
Karbontetraklorid se tetraklormetan
353-50-4Karbonylfluorid25
Karbonylklorid se fosgen
13466-78-9δ-karen25140A
Katekol se 1,2-dihydroksybenzen
463-51-4Keten0,05T2024
Kinon se 1,4-benzokinon
Kleberstein
Totalstøv6
Respirabelt støv3
7782-50-5Klor0,51,5E2007
13T
107-20-0Kloracetaldehyd13T
532-27-4α-kloracetofenon0,050,3
79-04-9Kloracetylklorid0,050,2H
108-90-7Klorbenzen523E2007
2698-41-1o-klorbenzylidenmalononitril0,050,4HT2024
Klorbrommetan se bromklormetan
57-74-9Klordan0,5H
Klordifluormetan se difluorklormetan
10049-04-4Klordioksid0,10,3T2024
106-89-81-klor-2,3-epoksypropan0,51,9HAKG2021
55720-99-5Klorert difenyloksid0,5H
Klorert kamfen se toksafen
75-00-3Kloretan100270KE2007
107-07-32-kloretanol13HT
Kloreten se vinylklorid
74-87-3Klormetan2040KE2021
4080S
Klormetylbenzen se α-klortoluen
100-00-51-klor-4-nitrobenzen1H
600-25-91-klor-1-nitropropan210
Kloroform se triklormetan
Klorpikrin se triklornitrometan
126-99-82-kloropren13,6H
107-05-13-klorpropen13H
2921-88-2Klorpyrifos0,1H2024
2039-87-4o-klorstyren25140
100-44-7α-klortoluen15KT
95-49-8o-klortoluen25125H
7790-91-2Klortrifluorid0,10,4T2024
7440-50-8Kobber
Røyk0,1
Støv1
Kobolt (røyk) og uorg. koboltforb. (beregnet som Co, unntatt Co(II)0,02AR2000
Kobolt, Co(II)-forb. (røyk) og uorg. (beregnet som Co)0,02AKR2000
Kobolthydrokarbonyl (beregnet som Co)0,1
Koboltkabonyl (beregnet som Co)0,1
1319-77-3Kresoler (alle isomere)20HE2024
14464-46-1Kristobalitt
Totalstøv0,15K7
Respirabelt støv0,05KG72021
Krom og Cr2+ og Cr 3+– forb. (beregnet som Cr) inhalerbar0,52024
Kromsyre og Kromater (beregnet som Cr(VI)), se seksverdige kromforbindelser (beregnet som Cr(VI))
Krotonaldehyd se (E)-2-butenal
(E)-krotonaldehyd se (E)-2-butenal
Kullstøv
Totalstøv4
Respirabelt støv1,5
Kumen se 1-metyletylbenzen
14808-60-7Krystallinsk silika (SiO2), α-kvarts
Totalstøv0,3K7
Respirabelt støv0,05KG72021
Kvikksølv og kvikksølvforb. (unntatt alkylforbindelser) (beregnet som Hg)0,02ARG2024
Kvikksølv, alkylforb. (beregnet som Hg)0,01AH2024
0,03S
Limonen se d-limonen, i-limonen og dipenten
5989-27-5d-limonen25140A
5989-54-8i-limonen25140
58-89-9Lindan0,5H
7580-67-8Litiumhydrid Inhalerbar0,02SE2018
Loddetråd med harpiksholdig kjerne (beregnet som formaldehyd)0,1
Lystgass se dinitrogenoksid
1309-48-4Magnesiumoksid101
121-75-5Malation1HKA2024
108-31-6Maleinsyreanhydrid0,20,8A
7439-96-5Mangan og uorganiske manganforb. (beregnet som Mn)2018
Inhalerbar fraksjon0,2E8
Respirabel fraksjon0,05E8
12079-65-1Mangansyklopentadienyltrikarbonyl (beregnet som Mn)0,1H
64-18-6Maursyre59E2024
10S2024
MDI se difenylmetan-4,4'-diisocyanat
Melstøv, inhalerbar3A92000
Merkaptoeddiksyre se tioglykolsyre
108-67-8Mesitylen (trimetylbenzener)20100E
Mesityloksid se 4-metyl-3-penten-2-on
79-41-4Metakrylsyre2070
Metakrylsyremetylester se metylmetakrylat
67-56-1Metanol100130HE
74-93-1Metantiol0,51
90-04-02-metoksyanilin0,10,5HK
104-94-94-metoksyanilin0,10,5H
109-86-42-metoksyetanol13,1HRG2024
111-77-32-(2-metoksyetoksy) etanol1050HRE2007
110-49-62-metoksyetylacetat14,9HRG2024
150-76-54-metoksyfenol5
72-43-5Metosyklor5
34590-94-8(2-metoksymetyletoksy)-propanol50300HE
107-98-21-metoksy-2-propanol50180HE
108-65-61-metoksy-2-propylacetat50270HE
1589-47-52-metyloksy-1-propanol2075HR
70657-70-42-metoksy-1-propylacetat20110HR
16752-77-5Metomyl2,5H
79-20-9Metylacetat100305
Metylacetylen se propyn
Metylacetylen-propadien-blanding500900
96-33-3Metylakrylat518HAE2011
1036S
126-98-7Metylakrylnitril13HA
74-89-5Metylamin1012
Metylamylalkohol se 4-metyl-2-pentanol
Metylamylketon se 2-heptanon
100-61-8N-metylanilin0,52H
75-55-82-metylaziridin25HK
Metylbromid se brommetan
3-metylbutanon se 3-metyl-2-butanon
563-80-43-metyl-2-butanon100350H
123-51-33-metyl-1-butanol518HE2021
1037S
626-38-01-metylbutylacetat50260E
3-metylbutylacetat se isopentylacetat
98-51-11-metyl-4-tert-butylbenzen1060
Metylbutylketon se Heksan-2-on
137-05-3Metyl-2-cyanoakrylat0,2A2024
1S2024
101-14-44,4'-metylenbis(2-kloranilin) (MOCA)0,01KHG2021
Metylen-bis-(4-syklo heksylisocyanat) se disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat
Metylen-bis-fenyldiisocyanat se difenylmetan-4,4'-diisocyanat
101-77-94,4'-metylendianilin0,010,08HAKG2021
Metylenklorid se diklormetan
98-82-81-metyletylbenzen1050HKE2021
50250S
Metyletylketon se butanon
Metyletylketonperoksid se 2-butanonperoksid
Metylfenol se kresoler
Metylformat se metylmetanat
Metylglykol se 2-metaoksyetanol
Metylglykolacetat se 2-metoksyetylacetat
110-12-35-metyl-2-heksanon2095E2014
50250S
541-85-55-metyl-3-heptanon1053E2014
20107S
60-34-4Metylhydrazin0,010,02HK
Metylisobutylkarbinol se 4-metyl-2-pentanol
Metylisobutylketon se 4-metylpentan-2-on
624-83-9Metylisocyanat0,020,05S (5 min.) AE102011
Metylisopropylketon se 3-metyl-2-butanon
Metyljodid se jodmetan
Metylklorid se klormetan
Metylkloroform se 1,1,1-trikloretan
Metylmerkaptan se metantiol
80-62-6Metylmetakrylat25100AE2011
100400S
107-31-3Metylmetanat50125HE2018
100250S
107-41-52-metyl-2,4-pentandiol20100T
872-50-41-metyl-2-pyrrolidon (NMP)14,4HRG202024
2080S2024
108-11-24-metyl-2-pentanol2080H
108-10-14-metylpentan-2-on2083HE2012
50208S
141-79-74-metyl-3-penten-2-on1040
4-metylpentyl-2-acetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
78-83-12-metylpropan-1-ol2575HT2007
75-65-02-metyl-2-propanol2575HT2007
Metylpropylketon se 2-pentanon
681-84-5Metylsilikat16
α-metylstyren se 2-fenylpropen
108-87-2Metylsykloheksan200800
Metylsykloheksanol (alle isomere)25120
583-60-82-metylsykloheksanon25115H
12108-13-3Metylsyklopentadienylmangantrikarbonyl (beregnet som Mn)0,10,2H
479-45-8N-Metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin1,5HA
7786-34-7Mevinfos0,01H2024
MMMF (Man Made Mineral Fibers) se ildfaste keramiske fibrer, tynne glassfibrer til spesialformål, mineralull og AES-ull
Mineraloljer brukt som motoroljeHKG232021
Mineralull1 fiber/cm3112007
Molybdenforbindelser, løselige (beregnet som Mo)5
Molybdenforbindelser, uløselige (beregnet som Mo)10
Monofluordiklormetan se fluordiklormetan
110-91-8Morfolin1036HE2007
91-20-3Naftalen1050E
3173-72-6Naftalen-1,5-diisocyanat0,0050,04A4
86-88-41-naftyltiourea0,3
26628-22-8Natriumazid0,1E2014
0,3S
Natriumbisulfitt se natriumhydrogensulfitt
143-33-9Natriumcyanid0,91HE2018
45S
62-74-8Natriumfluoracetat0,05H
7631-90-5Natriumhydrogensulfitt5
1310-73-2Natriumhydroksid2T
7681-57-4Natriummetabisulfitt (natriumpyrosulfitt)5
Natriumtetraborater:
1330-43-4Vannfritt1
1303-96-4Dekahydrater5
12447-40-4Pentahydrater1
463-82-1Neopentan250750E2007
Nikkel og nikkelforbindelser (beregnet som Ni)0,05 Inhalerbar
0,01 Respirabel
AKRG272024
Nikkelkarbonyl se nikkeltetrakarbonyl
13463-39-3Nikkeltetrakarbonyl0,0010,007HKR
54-11-5Nikotin0,5HE
100-01-6p-nitroanilin3H
98-95-3Nitrobenzen0,21HKRG2024
79-24-3Nitroetan2062HE2018
100312S
10102-44-0Nitrogendioksid0,50,96E122018
11,91S
10102-43-9Nitrogenmonoksid22,5E132018
Nitrogenoksid se nitrogenmonoksid
7783-54-2Nitrogentrifluorid1029
Nitroglycerol se glyceroltrinitrat
Nitroglykol se 1,2-etandioldinitrat
p-nitroklorbenzen se 1-klor-4-nitrobenzen
75-52-5Nitrometan50125
108-03-21-nitropropan2070
79-46-92-nitropropan518KG2020
Nitrotoluen (alle isomere)15,5H
111-84-2Nonan100525
144-62-7Oksalsyre1E2024
2S2024
2-okso-heksametylenimin se kaprolaktam
2238-07-52,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran0,10,5AT
7783-41-7Oksygendifluorid0,050,1
2234-13-1Oktaklornaftalen0,1H2024
0,3S2024
111-65-9Oktan150725
2-oktanol se isooktan-1-ol
Oljedamp50
Oljetåke (mineraloljepartikler)1
Organisk støv, totalstøv5
20816-12-0Osmiumtetraoksid0,00020,0022024
0,0006S2024
10028-15-6Ozon0,10,2
PAH (polyaromatiske hydrokarboner)0,04HKG14,152021
8002-74-2Parafin (røyk)2
4685-14-7Parakvat0,05H2024
56-38-2Paration0,05H
298-00-0Paration-metyl0,02H2024
1336-36-3PCB (polyklorerte bifenyler)0,01HK
19624-22-7Pentaboran0,0050,012024
0,015S2024
76-01-7Pentakloretan540H
87-86-5Pentaklorfenol0,050,5HK2024
1S2024
1321-64-8Pentaklornaftalen0,5H
109-66-0Pentan250750E
96-22-0pentan-3-on100350
Pentanol (alle isomere)50180
107-87-92-pentanon75260
3-pentanon se pentan-3-on
620-11-13-pentylacetat50260E
628-63-7Pentylacetat50260E
Pentylacetat (alle isomere)50260
121-82-4Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin1,5H
Perkloretylen se tetreakloreten
Perklormetylenmerkaptan se triklormetansulfenylklorid
7616-94-6Perklorylfluorid314
Perlitt
Totalstøv10
Respirabelt støv4
Persulfater2A
88-89-1Pikrinsyre0,1HE
83-26-1Pindon0,1
80-56-8α-pinen25140H
127-91-3β-pinen25140
110-85-0Piperazin0,1AE2014
0,3S
Pival se pindon
2-pivalyl-1,3-indandion se pindon
Platinaforbindelser, løselige (beregnet som Pt)0,002
7440-06-4Platina, metalliskIngen verdi vedtattE2012
Plictran se cyheksatin
Polyester/glassfiber, totalstøv5
74-98-6Propan500900
57-55-6Propan-1,2-diol25792007
6423-43-4Propan-1,2-diyl dinitrat0,050,3H
1,2-propandioldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
71-23-81-propanol100245H
67-63-02-propanol100245
Propargylalkohol se 2-propyn-1-ol
Propenal se akrylaldehyd
107-18-62-propen-1-ol25HE
79-09-4Propionsyre1030E
57-57-8β-propiolakton0,51,5K
114-26-1Propoxur0,5
2-propylacetat se isopropylacetat
109-60-4n-propylacetat100420
75-31-02-propylamin2H2024
5S2024
1,2-propylenglykoldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
Propylenglykolmonometyleter se 1-metoksy-2-propanol
2-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
Propylenimin se 2-metylaziridin
75-56-91,2-propylenoksid12AHKG2020
iso-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
627-13-4Propylnitrat2090
74-99-7Propyn500825
107-19-72-propyn-1-ol12,5H
8003-34-7Pyretrin1E2007
110-86-1Pyridin1E2024
Pyrokatekol se 1,2-dihydroksybenzen
Resorcinol se 1,3-benzendiol
Respirabelt støv i silisiumkarbidindustri, i ovnshus og ovnshusrelaterte avdelinger i silisiumkarbidindustri0,5
7440-16-6Rhodium0,1
Rhodiumforb., løselige (beregnet som Rh)0,001
299-84-3Ronnel5
83-79-4Rotenon5
7697-37-2Salpetersyre25E2007
Saltsyre se hydrogenklorid
Seksverdige kromforbindelser (beregnet som Cr(VI)) For blykromat, se egen oppføring.0,001AKG2021
Selen og uorganiske selenforbindelser (unntatt selensulfid, hydrogenselenid og selenheksafluorid) (beregnet som Se)0,05A2000
7783-79-1Selenheksafluorid0,050,4
7446-34-6Selensulfid0,05AK2000
28523-86-6Sevofluran5352010
7803-62-5Silan0,50,7
7440-21-3Silisium101
Silisiumkarbid fiber0,1 fiber/cm3K
Silisiumkarbid se respirabelt støv i silisium karbidindustri
Silisiumtetrahydrid se silan
7646-85-7Sinkklorid1
1314-13-2Sinkoksid5
Sjenerende støv
Totalstøv10
Respirabelt støv5
Stibin se antimonhydrid
57-24-9Stryknin0,15T
100-42-5Styren25105M
1395-21-7Subtilisiner (vaskemiddelenzymer)0,00006T
3689-24-5Sulfotep0,1HE2014
2699-79-8Sulfurylfluorid5202024
10S2024
Sveiserøyk (uspesifisert)516
7446-09-5Svoveldioksid0,51,3E172018
1,02,7S
2551-62-4Svovelheksafluorid10006000
Svovelmonoklorid se disvoveldiklorid
5714-22-7Svovelpentafluorid0,010,1T
7664-93-9Svovelsyreaerosol, torakal fraksjon0,1KE2011
7783-60-0Svoveltetrafluorid0,10,4
110-82-7Sykloheksan150525E
108-93-0Sykloheksanol25100
108-94-1Sykloheksanon1040HE2014
2080S
110-83-8Sykloheksen150510
108-91-8Sykloheksylamin1040H
Syklonitt se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
542-92-71,3-syklopentadien40110
Syntetiske mineralfibre se MMMF
7440-22-4Sølv, metallstøv og røyk0,1E
Sølv, løselige forb. (beregnet som Ag)0,01E
2,4,5-T se 2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre
Talkum uten fiber
Totalstøv6
Respirabelt støv2
TDI se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat
13494-80-9Tellur0,1
7783-80-4Tellurheksafluorid0,020,2
TEPP se tetraetylpyrofosfat
Terfenyler0,54,5T
8006-64-2Terpentin (vegetabilsk)25140HA
79-27-61,1,2,2-tetrabrometan0,12024
Tetrabrommetan se karbontetrabromid
78-00-2Tetraetylbly0,010,075HR
107-49-3Tetraetylpyrofosfat0,01H2024
76-14-21,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan5003500
109-99-9Tetrahydrofuran50150HE
79-34-51,1,2,2-tetrakloretan17H
127-18-4Tetrakloreten640HKRE2018
18120S
Tetrakloretylen se tetrakloreten
56-23-5Tetraklormetan16,3HKE2018
319S
1335-88-2Tetraklornaftalen2H
75-74-1Tetrametylbly0,010,075HR
3333-52-6Tetrametylsuccinonitril0,5H2024
7722-88-5Tetranatriumpyrofosfat5
509-14-8Tetranitrometan0,0050,04K
Tetryl se N-metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin
Thallium og løselige thalliumforb. (beregnet som Tl)0,02H2024
7719-09-7Thionylklorid15T2024
Tinnforbindelser, organiske (beregnet som Sn)0,1H2024
0,2S
Tinnforbindelser, uorganiske (beregnet som Sn) (unntatt Tinnhydrid og Indiumtinnoksid), inhalerbar2E2024
68-11-1Tioglykolsyre15
137-26-8Tiram5AM
13463-67-7Titandioksid5
TNT se 2,4,6-trinitrotoluen
Toksafen se kamfeklor
108-88-3Toluen2594HE
584-84-92,4-toluendiisocyanat0,0050,035AK4
91-08-72,6-toluendiisocyanat0,0050,035AK4
95-53-4o-toluidin0,10,5HKG2020
Trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk1KG182020
Trestøv fra nordiske tresorter unntatt eik og bøk, totalstøv2K
75-25-2Tribrommetan0,55HK
126-73-8Tributylfosfat0,22,5
Tri(cykloheksyl)tinnhydroksid se cyheksatin
15468-32-3Tridymitt
Totalstøv0,15K7
Respirabelt støv0,05KG72021
102-71-6Trietanolamin5
121-44-8Trietylamin28HE
112-24-3Trietylentetramin16A2007
603-34-9Trifenylamin5
115-86-6Trifenylfosfat3
Trifluormonobrommetan se bromtrifluormetan
76-13-11,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan5003800
75-47-8Trijodmetan0,23
120-82-11,2,4-triklorbenzen215HE2014
76-03-9Trikloreddiksyre0,755
71-55-61,1,1-trikloretan50270E
79-00-51,1,2-trikloretan1054H
79-01-6Trikloreten633HKG2021
30164S
Trikloretylen se trikloreten
Triklorfluormetan se fluortriklormetan
93-76-52,4,5-triklorfenoksyeddiksyre5H
67-66-3Triklormetan210HKRE
594-42-3Triklormetansulfenylklorid0,10,8
1321-65-9Triklornaftalen5H
76-06-2Triklornitrometan0,10,7
96-18-41,2,3-triklorpropan1060H
Trimellitsyreanhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
75-50-3Trimetylamin24,9E2021
512S
526-73-81,2,3-trimetylbenzen20100E
95-63-61,2,4-trimetylbenzen20100E
Trimetylbenzen (alle isomere) se mesitylen
121-45-9Trimetylfosfitt0,52,6
118-96-72,4,6-trinitrotoluen0,1H
78-30-8Triortokresylfosfat0,02H2024
Trisykloheksylhydroksytinn se cyheksatin
Tynne glassfibrer til spesialformål0,1 fiber/cm3K192007
Uorganiske fluorider (beregnet som F)0,5E2010
Uran og uranforb. (beregnet som U)0,22024
0,6S2024
110-62-3Valeraldehyd2590
7440-62-2Vanadium
Røyk (beregnet som V)0,05T
Støv (beregnet som V)0,2
108-05-4Vinylacetat517,6KE2011
1035,2S
Vinylbenzen se styren
593-60-2Vinylbromid14KG2020
Vinylidenklorid se 1,1-dikloreten
75-01-4Vinylklorid, monomer12,6KG2020
106-87-6Vinylsykloheksendioksid0,1H2024
Vinyltoluen (alle isomere)50240
1304-82-1Vismuttellurid101
Vismuttellurid (tilsatt selen)5
81-81-2Warfarin, inhalerbar0,01HR2024
White Spirit (aromatinnhold ≤ 22 %)50275
White Spirit (aromatinnhold > 22 %)25120
Wolfram og uløselige wolframforb. (beregnet som W)5
Wolframforb. løselige (beregnet som W)1
1330-20-7Xylen (alle isomere)25108HE
108-38-3m-xylen25108HE
106-42-3p-xylen25108HE
95-47-6o-xylen25108HE
1477-55-0m-xylen-α-,α-diamin)0,1T
Xylidin (alle isomere)15H
7440-65-5Yttrium1
Zirkoniumforb. (beregnet som Zr)5
Fotnoter
1 Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.
2 For landbruket gjelder en grenseverdi lik 20 ppm i en overgangsperiode (2013–2024) for husdyrproduksjon i eldre driftsbygninger (driftsbygninger oppført før år 2002).
3 Grenseverdien gjelder for råbomull mindre enn 15 μm.
4 Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm.
5 Grenseverdien er basert på beregning av summen av gass- og partikkelform (aerosol) av stoffet.
6 Fotnote som kun gjelder korttidsverdien: Enkelte bedrifter innen smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde denne korttidsverdien. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det skal utarbeides skriftlig instruks for arbeid i CO-atmosfære.
7 Støv som inneholder α-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes.
8 Enkelte bedrifter innen smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansattrepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.
9 Grenseverdien for melstøv er satt som verdi for inhalerbart støv.
10 Korttidsverdien er under luktegrensen.
11 Med mineralull menes glassull (unntatt tynne glassfibrer til spesialformål), steinull og slaggull.
12 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.
13 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.
14 Grenseverdien gjelder partikulært PAH samlet opp på filter og baserer seg på summen av de følgende 21 PAH-forbindelsene: Antracen (3), benz[a] antracen (2A), benzo[a] fluoren (3), benzo[b]fluoren (3), benzo[b] fluoranten (2A), benzo[j] fluoranten (2A), benzo[k]fluoranten (2A), benzo[a] pyren (1), benzo[e] pyren (3), benzo[ghi]perylen (3), dibenzo[a,h])antracen (2A), dibenzo[a,e] pyren (3), dibenzo[a,h]pyren (2A), dibenzo[a,i]pyren (2A), dibenzo[a,l]pyren (2A), fenantren (3), fluoranten (3), indenol((1,2,3-cd)pyren (2B), krysen (2A), pyren (3), og trifenylen (3).
15 Naftalen og bifenyl er gassformige PAH oppsamlet i absorbent. Disse vurderes enkeltvis mot grenseverdien for hver av disse to stoffene.
16 Sveiserøyk/metallrøyk inneholder ulike stoffer. I tillegg til grenseverdien for sveiserøyk (uspesifisert) skal verdiene for de enkelte stoffene i sveiserøyken overholdes.
17 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.
18 Grenseverdien gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes (inhalerbar fraksjon): dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.
21 For gruve- og bergverksdrift og tunellarbeid skal grenseverdien gjelde fra 21. februar 2026.
22 I visse arbeidsmiljøer der det forekommer forurensing av elementært karbon fra andre kilder enn dieseleksos bør bestemmelsen av elementært karbon gjøres i en spesifikk aerosolfraksjon.
23 Anmerkningene for mineraloljer brukt som motoroljer gjelder for alle situasjoner hvor mineraloljer overtid utsettes for mekanisk påvirkning under høyt trykk og høy temperatur.
24 Fram til 11. juli 2026 gjelder en grenseverdi lik 0,0002 mg/m3. Etter denne datoen gjelder en grenseverdi lik 0,00002 mg/m3 og korttidsverdi lik 0,0002 mg/m3.
26 Grenseverdi lik 0,2 ppm (0,66 mg/m3) gjelder fram til april 2028, og ny grenseverdi 0,1 ppm (0,33 mg/m3) skal gjelde fra april 2028.
27 Grenseverdien for respirabel fraksjon skal gjelde fra 18. januar 2025. Grenseverdien for inhalerbar fraksjon skal gjelde fra 18. januar 2025. Inntil da skal dagens grenseverdi 0,05 mg/m3 angitt som inhalerbar fraksjon, gjelde.