Vedlegg 4: Optisk stråling fra laser

De biofysisk relevante eksponeringsverdiene for optisk stråling kan bestemmes ved hjelp av nedenstående formler. Formlene som skal benyttes, avhenger av bølgelengden til og varigheten av strålingsemisjonen fra kilden, og resultatene bør sammenlignes med de tilsvarende grenseverdiene for eksponering som er angitt i tabell 4.2 til 4.4. Det kan være relevant med mer enn en eksponeringsverdi og tilsvarende eksponeringsgrense for en gitt kilde for optisk stråling fra laser.

Koeffisientene som benyttes som beregningsfaktorer i tabell 4.2 til 4.4 er angitt i tabell 4.5, og korrigeringer for gjentatt eksponering er angitt i tabell 4.6.

ikon

ikon

Merknader

dP effekt, uttrykt i watt [W],
dA flate, uttrykt i kvadratmeter [m2 ],
E(t), E irradians eller innstrålingstetthet effekten av den strålingen som treffer en flate per arealenhet, vanligvis uttrykt i watt per kvadratmeter (Wm-2 ). Verdiene for E(t) og E er fra målinger eller kan fås fra produsenten av utstyret,
H strålingseksponering tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (Jm-2 ),
t tid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s],
λ bølgelengde, uttrykt i nanometer [nm],
γ begrensende konusvinkel for målefeltet, uttrykt i milliradianer [mrad],
γmmålefelt, uttrykt i milliradianer [mrad],
α en kildes vinkelmessige utstrekning: uttrykt i milliradianer [mrad] .
begrensende blender den sirkelformede flate der gjennomsnittlig irradians og strålingseksponering beregnes,
G integrert radians integralet av radiansen over en gitt eksponeringstid, uttrykt som strålingsenergi per arealenhet av en strålingsflate per romvinkelenhet av emisjonen, uttrykt i joule per kvadratmeter per steradian [Jm-2 sr-1 ],

Tabell 4.1. Strålingsrisikoer

Bølgelengde nm λStrålingsområdeBerørt
organ
RisikoTabell der
grenseverdien for
eksponering er
angitt
180 til 400 UV Øye fotokjemisk skade og termisk skade 4.2, 4.3
180 til 400 UV Hud rødme av huden 4.4
400 til 700 synlig Øye skade på netthinnen 4.2
400 til 600 synlig Øye fotokjemisk skade 4.3
400 til 700 synlig Hud termisk skade 4.4
700 til 1400 IR-A Øye termisk skade 4.2, 4.3
700 til 1400 IR-A Hud termisk skade 4.4
1400 til 2600 IR-B Øye termisk skade 4.2
2600 til 106IR-C Øye termisk skade 4.2
1400 til 106IR-B, IR-C Øye termisk skade 4.3
1400 til 106I-RB, IR-C Hud termisk skade 4.4

Tabell 4.2. Grenseverdier for lasereksponering av øyet - Kort eksponeringstid < 10 s

For å lese tabell 4.2 se her: ikon

Tabell 4.3. Grenseverdier for lasereksponering av øyet - Lang eksponeringstid ≥ 10 s

For å lese tabell 4.3 se her: ikon

Tabell 4.4. Grenseverdier for lasereksponering av huden

For å lese tabell 4.4 se her: ikon

Tabell 4.5. Anvendte korreksjonsfaktorer og andre beregningsparametrer

Parameter i henhold til ICNIRPGyldig spektralområde (nm)Verdi
CAλ < 700 CA = 1,0
700 - 1050 CA = 100,002(λ-700)
1050 - 1400 CA = 5,0
CB400 - 450 CB = 1,0
450 - 700 CA = 100,02(λ-450)
CC700 - 1150 CC = 1,0
1150 - 1200 CC = 100,018(λ-1150)
1200 - 1400 CC = 8,0
T1λ < 450 T1 = 10 s
450 - 500 T1 = 10 · [100,02((λ-450)] s
λ > 500 T1 = 100 s
Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig for biologisk virkning Verdi
αminalle varmevirkninger αmin = 1,5 mrad
Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig vinkelområde (mrad) Verdi
CEα < αminCE = 1,0
αmin < α < 100 CE = α/αmin
α > 100 CE = α2 /(αmin· αmax ) mrad med αmax = 100 mrad
T2α < 1,5 T2 = 10 s
1,5 < α < 100 T2 = 10 · [ 10(α-1,5)/98,5] s
α > 100 T2 = 100 s
Γ t ≤ 100 γ = 11 [mrad]
100 < t < 104γ = 1,1 t0,5 [mrad]
t > 104γ = 110 [mrad]

Tabell 4.6. Korreksjon for gjentatt eksponering

Hver av følgende tre generelle regler bør anvendes på alle gjentatte eksponeringer som skyldes gjentatte laserimpulser eller laserskanning:

  • 1. Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i et impulstog skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls av denne impulsvarigheten.
  • 2. Eksponeringen for enhver impulsgruppe (eller undergruppe av impulser i et impulstog) innenfor et tidsrom t skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for tidsrommet t.
  • 3. Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i en gruppe impulser skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls multiplisert med en korreksjonsfaktor for akkumulert varmevirkning Cp=N-0,25, der N er antallet impulser. Denne regelen gjelder bare eksponeringsgrenser som skal gi beskyttelse mot termisk skade der alle impulser avgitt i et kortere tidsrom enn Tmin anses som en enkeltpuls.
ParameterGyldig spektralområde (nm)Verdi
Tmin315 < λ ≤ 400 Tmin = 10-9 s (= 1 ns)
400 < λ ≤ 1050 Tmin = 18· 10-6 s (= 18 μs)
1050 < λ ≤ 1400 Tmin = 50· 10-6s (= 50 μs)
1400 < λ ≤ 1500 Tmin = 10-3 s (= 1 ms)
1500 < λ ≤ 1800 Tmin = 10 s
1800 < λ ≤ 2600 Tmin = 10-3 s (= 1 ms)
2600 < λ ≤ 106Tmin = 10-7 s (= 100 ns)