Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

For petroleumsvirksomhet til havs gjelder grenseverdiene med sikkerhetsfaktorer som angitt i aktivitetsforskriften § 36. For virksomheten på landanlegg, jf. rammeforskriften § 6 e, skal det prosjekteres med en sikkerhetsfaktor i forhold til grenseverdi.

Listen inneholder følgende anmerkninger (anm):

A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.
R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.
S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.
T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.
CAS-nr.Navnppmmg/m3anm.Sist endret
75-07-0 Acetaldehyd 25 45 K
60-35-5 Acetamid 10 25 K
67-64-1 Aceton 125 295 E
75-05-8 Acetonitril 30 50 HE 2007
Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan
Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan
50-78-2 Acetylsalisylsyre 5
AES-ull 0,5 fiber/cm32007
Akrolein se akrylaldehyd
107-02-8 Akrylaldehyd 0,02 0,05 HE 2018
0,05 0,12 S
79-06-1 Akrylamid 0,03 HKMG 2020
107-13-1 Akrylnitril 2 4 H K
79-10-7 Akrylsyre 10 29 AE 2018
20 59 S
309-00-2 Aldrin 0,25 H
Allylalkohol se 2-propen-1-ol
107-11-9 Allylamin 2 5
Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylglycidyleter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan
Allylklorid se 3-klorpropen
106-92-3 1-allyloksy-2,3-epoksypropan 5 22 TA
2179-59-1 Allylpropyldisulfid 2 12
7429-90-5 Aluminiumpulver (pyroteknikk) 5
Aluminiumløselige salter (beregnet som Al) 2
Aluminiumalkyler 2
1344-28-1 Aluminiumoksid 10 [1]
Aluminium sveiserøyk 5
141-43-5 2-aminoetanol 1 2,5 HE 2007
2-aminopropan se 2-propylamin
504-29-0 2-aminopyridin 0,5 2
106-49-0 4-aminotoluen 1 4,5 HKE 2021
2 8,9 S
61-82-5 Amitrol 0,2 E 2018
Ammat se ammoniumsulfamat
7664-41-7 Ammoniakk 15 11 E[2]2012
50 36 S
12125-02-9 Ammoniumklorid 10 [1]
7773-06-0 Ammoniumsulfamat 10 [1]
Amorf silisiumdioksid
Respirabelt støv 1,5
625-16-1 tert-amylacetat 50 260 E
iso-amylalkohol se 3-metyl-1-butanol
62-53-3 Anilin 1 4 HKAE 2021
2 8 S
o- og p-Anisidin se 2- og 4-metoksyanilin
Anon se sykloheksanon
Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb) 0,5 K
7803-52-3 Antimonhydrid 0,05 0,25 K
Antu se 1-naftyltiourea
Arsen, arsensyre og dets salter, og uorganiske arsenforbindelser (unntatt arsenhydrid) (beregnet som As), inhalerbar 0,005 KHG 2021
7784-42-1 Arsenhydrid 0,003 0,01 K
Arsin se arsenhydrid
Asbest, alle former 0,1 fiber/cm3GK
8052-42-4 Asfalt (røyk) 5
1912-24-9 Atrazin 5 K
111-40-0 3-azapentan-1,5-diamin 1 4 HA
3-azapentan-1,5-diol se 2,2'-iminodietanol
86-50-0 Azinfosmetyl 0,2 H
Aziridin se Etylenimin
Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba) 0,5 E
17804-35-2 Benomyl 0,8 10 [1]
71-43-2 Benzen 0,2 0,66 HKM 2020
1,2-benzendiamin se o-fenylendiamin
108-46-3 1,3-benzendiol 10 45 E 2007
108-98-5 Benzentiol 0,5 2
1,2,4-benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
552-30-7 Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid 0,005 0,04 A
106-51-4 1,4-benzokinon 0,1 0,4
94-36-0 Benzoylperoksid 5 A
85-68-7 Benzylbutylftalat (BBP) 1 RE 2007
Benzylklorid se α-klortoluen
Beryllium og uorganiske berylliumforbindelser (beregnet som Be), inhalerbar 0,00002 KAG[25]2021
0,0002 S
92-52-4 Bifenyl 0,2 1
Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
80-05-7 Bisfenol A, inhalerbar 2 ARE 2018
Bis (2-kloretyl) se 2,2'-diklordietyleter
Bis-klormetyleter se 1,1'-diklormetyleter
Bly og uorg. blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk) 0,05 GR
301-04-2 Blyacetat (beregnet som Pb) 0,05 KR
7446-27-7 Blyfosfat (beregnet som Pb) 0,05 KR
7758-97-6 Blykromat (beregnet som Cr(VI)) 0,001 KRG 2021
1335-32-6 Blysubacetat (beregnet som Pb) 0,05 KR
Blytetraetyl se tetraetylbly
Blytetrametyl se tetrametylbly
Blåsyre se hydrogencyanid
Bomullstøv, totalstøv 0,2 [3]
Boraks se natriumtetraborat dekahydrat
1303-86-2 Boroksid 10 [1]
10294-33-4 Bortribromid 1 10 T
7637-07-2 Bortrifluorid 1 3 T
7726-95-6 Brom 0,1 0,7 E
74-96-4 Brometan 5 22 H
Bromoform se tribrommetan
Brometylen se vinylbromid
74-97-5 Bromklormetan 100 525
2-brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se halotan
74-83-9 Brommetan 5 20 HK
7789-30-2 Brompentafluorid 0,1 0,7
75-63-8 Bromtrifluormetan 500 3050
106-99-0 1,3-butadien 1 2,2 KG 2020
110-65-6 but-2-yn-1,4-diol 0,5 AE 2018
106-97-8 Butan 250 600
71-36-3 Butan-1-ol 25 75 HT 2007
78-92-2 Butan-2-ol 25 75 HT 2007
431-03-8 2, 3-butandion 0,02 0,07 AE 2018
0,1 0,36 S
Butanol (alle isomere) 25 75 HT 2007
78-93-3 Butanon 75 220 E
1338-23-4 2-butanonperoksid 1 T
109-79-5 Butantiol 0,5 1,5
2-butenal se (E)-2-butenal
123-73-9 (E)-2-butenal 2 6 H
111-76-2 2-butoksyetanol 10 50 HE
2426-08-6 1-butoksy-2,3-epoksypropan 5 27 A
112-34-5 2-2(butoksyetoksy)etanol 10 68 E 2007
112-07-2 2-butoksyetylacetat 10 65 HE
Butylacetat (alle isomere) 50 241 2021
150 723 S
n-butylacetat 50 241 E 2021
150 723 S
iso-butylacetat 50 241 E 2021
150 723 S
sec-butylacetat 50 241 E 2021
150 723 S
141-32-2 Butylakrylat 2 11 AE 2007
Butylamin (alle isomere) 5 15 HT
Butyletylketon se 3-heptanon
Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglycidyleter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan
Butylglykol se 2-butoksyetanol
1189-85-1 tert-butylkromat (beregnet som CrO3) 0,1 HT
138-22-7 Butyllaktat 5 25
Butylmerkaptan se butantiol
97-88-1 Butylmetakrylat 10 59 A 2007
1634-04-4 tert-butylmetyleter (MTBE) 50 183,5 E 2011
100 367 S
p-tert-butyltoluen se 1-metyl-4-tert-butylbenzen
2425-06-1 Captafol 0,1
133-06-2 Captan 5 K
1333-86-4 Carbon Black (lampesot) 3,5
Cellosolve se 2-etoksyetanol
Cellosolveacetat se 2-etoksyetylacetat
21351-79-1 Cesiumhydroksid 2
420-04-2 Cyanamid 0,6 1 HE 2007
Cyanider (beregnet som CN) 5 H
506-77-4 Cyanogenklorid 0,25 0,6 T
13121-70-5 Cyheksatin 5
Cyklo- se syklo
50-29-3 DDT 1 K
17702-41-9 Dekaboran 0,05 0,3 H
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner 40 275
8065-48-3 Demeton 0,01 0,1 H
867-27-6 Demeton-O-metyl 0,05 0,5 H
57041-67-5 Desfluran 5 35 2010
Diacetonalkohol se 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon
1,2-diaminobenzen se o-fenylendiamin
1,3-diaminobenzen se m-fenylendiamin
1,4-diaminobenzen se p-fenylendiamin
Diatoméjord (naturlig kieselguhr)
Respirabelt støv 1,5
333-41-5 Diazinon 0,1 H
334-88-3 Diazometan 0,2 0,4 K
Dibenzoylperoksid se benzoylperoksid
19287-45-7 Diboran 0,1 0,1
Dibrom se dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretylfosfat
75-61-6 Dibromdifluormetan 50 430
106-93-4 1,2-dibrometan 0,01 0,1 HKG 2021
102-81-8 2-(dibutylamino)etanol 2 14 H
Dibutylfosfat (alle isomere) 1 5
84-74-2 Dibutylftalat 3
460-19-5 Dicyan 10 22
60-57-1 Dieldrin 0,25
Dieseleksos (målt som elementært karbon) 0,05 KG[22],[23]2021
Dietanolamin se 2,2'-iminodietanol 3 15
109-89-7 Dietylamin 5 15 E 2007
100-37-8 2-(dietylamino)etanol 10 50 H
111-96-6 Dietylenglykoldimetyleter HR
Dietylentriamin se 3-zapentan-1,5-diamin 2000
60-29-7 Dietyleter 100 300 E 2007
84-66-2 Dietylftalat 3
117-81-7 Di-2-etylheksylftalat (DEHP) 1 R 2007
Dietylketon se pentan-3-on
Difenyl se bifenyl
122-39-4 Difenylamin 5
101-84-8 Difenyleter 1 7 E 2018
2 14 S
101-68-8 Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) 0,005 0,05 A[4]
Difluordibrommetan se dibromdifluormetan
75-71-8 Difluordiklormetan 500 2475
75-45-6 Difluorklormetan 500 1750 E
76-12-0 1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan 250 2085
1314-56-3 Difosfor(V)oksid 1 E
Diglycidyleter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran
120-80-9 1,2-dihydroksybenzen 5 20
1,3-dihydrokybenzen se 1,3-benzendiol
Diisobutylketon se 2,6-dimetyl-4-heptanon
Diisocyanater 0,005 A[4]
108-18-9 Diisopropylamin 5 20 H
108-20-3 Diisopropyleter 125 525
7572-29-4 Dikloracetylen 0,1 0,4 T
95-50-1 1,2-diklorbenzen 20 122 HE 2012
50 306 S
106-46-7 1,4-diklorbenzen 2 12 HKE 2018
10 60 S
111-44-4 2,2'-diklordietyleter 5 30 HK
542-88-1 1,1'-diklordimetyleter 0,001 0,005 K
118-52-5 1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin 0,2
75-34-3 1,1-dikloretan 50 200 HE
107-06-2 1,2-dikloretan 0,25 1 HKG 2021
75-35-4 1,1-dikloreten 1 4 HKE 2018
3 12 S
540-59-0 1,2-dikloreten 100 395
1,2-dikloretylen se 1,2-dikloreten
94-75-7 2,4-diklorfenoksyeddiksyre 5
136-78-7 2(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat 5
75-09-2 Diklormetan 15 50 HKE 2018
45 150 S
Diklormonofluormetan se fluordiklormetan
594-72-9 1,1-diklor-1-nitroetan 2 12 HT
78-87-5 1,2-diklorpropan 40 185
75-99-0 2,2-diklorpropansyre 1 6
542-75-6 1,3-diklorpropen 1 5 H
2,2-diklorpropionsyre se 2,2-diklorpropansyre
1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
62-73-7 Diklorvos 0,1 1 HK
85-00-7 Diquatdibromid 0,5
109-87-5 Dimetoksymetan 500 1550
127-19-5 N,N-dimetylacetamid 10 35 HE
124-40-3 Dimetylamin 2 4 E 2000
121-69-7 N,N-Dimetylanilin 5 25 H
108-84-9 1,3-dimetylbutyl acetat 25 150
300-76-5 Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat 3
115-10-6 Dimetyleter 200 384 E 2007
598-56-1 Dimetyletylamin 2 6
68-12-2 N,N-dimetylformamid 5 15 HRE 2011
10 30 S
N,N-dimetylmetanamid se N,N-dimetylformamid
131-11-3 Dimetylftalat 3
108-83-8 2,6-dimetyl-4-heptanon 20 120
57-14-7 1,1-dimetylhydrazin 0,01 0,02 HAK
1,2-dimetylhydrazin 0,01 0,02 HK
77-78-1 Dimetylsulfat 0,01 0,05 HK
Dinitrobenzen (alle isomere) 0,15 1 H
10024-97-2 Dinitrogenoksid 50 90 R 2000
534-52-1 4,6-dinitro-o-kresol 0,2 H
Dinitrotoluen (alle isomere) 0,15 HK
123-91-1 1,4-dioksan 5 18 HKE 2011
10 36 S
117-84-0 Dioktylftalat 3
138-86-3 Dipenten 25 140 A
Dipropylenglykolmetyleter se (2-metoksymetyletoksy)-propanol
Dipropylketon se heptan-4-on
Disul se 2-(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat
97-77-8 Disulfiram 2
10025-67-9 Disvoveldiklorid 1 6
5124-30-1 Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat 0,005 0,05 A[4]
77-73-6 Disyklopentadien 5 30
298-04-4 Disyston 0,1 H
330-54-1 Diuron 5 K
Divinylbenzen (alle isomere) 10 53
Dursban se klorpyrifos
64-19-7 Eddiksyre 10 25 AE 2018
20 50 S
108-24-7 Eddiksyreanhydrid 5 20 T
Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan) 50 175
Ekstraksjonsbensin (uspesifisert) 100 500
115-29-7 Endosulfan 0,1 H
72-20-8 Endrin 0,1 H
13838-16-9 Enfluran 0,3 2,3 R 2000
Epiklorhydrin se 1-klor-2,3-epoksypropan
EPN se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
1,2-epoksy-3-fenoksypropan se fenylglycidyleter
1,2-epoksypropan se 1,2-propylenoksid
556-52-5 2,3-epoksy-1-propanol 25 75 A
2,3-epoksypropyl fenyleter se fenylglycidyleter
4016-14-2 2,3-epoksypropyl isopropyleter 25 120
64-17-5 Etanol 500 950
Etanolamin se 2-aminoetanol
107-21-1 1,2-etandiol 20 52 HE[5]2012
40 104 S
628-96-6 1,2-etandioldinitrat 0,03 0,18 H
75-08-1 Etantiol 0,5 1
Eter se dietyleter
110-80-5 2-etoksyetanol 2 8 HRE 2011
111-15-9 2-etoksyetylacetat 2 11 HRE 2011
141-78-6 Etylacetat 200 734 E 2018
400 1468 S
140-88-5 Etylakrylat 5 21 HAKE 2011
10 42 S
75-04-7 Etylamin 2 4 E 2000
Etyl-sek-amylketon se 5-metyl-3-heptanon
100-41-4 Etylbenzen 5 20 HKE 2000
Etylbromid se brometan
107-15-3 Etylendiamin 10 25 A
Etylendibromid se 1,2-dibrometan
Etylendiklorid se 1,2-dikloretan
Etylenglykol se 1,2-etandiol
Etylenglykoldinitrat se 1,2-etandioldinitrat
Etylenglykolmonobutyleter se 2-butoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleter se 2-etoksyetanol
Etylenglykolmonoetyleteracetat se 2-etoksyetylacetat
Etylenglykolmonometyleter se 2-metoksyetanol
Etylenglykolmonometyleteracetat se 2-metoksyetylacetat
151-56-4 Etylenimin 0,5 1 HK
Etylenklorhydrin se 2-kloretanol
75-21-8 Etylenoksid 1 1,8 HKG 2020
109-94-4 Etylformiat 50 150
Etylglykol se 2-etoksyetanol
Etylglykolacetat se 2-etoksyetylacetat
104-76-7 2-ethylhexanol 1 5,4 E 2018
10 54 S
Etylidenklorid se 1,1-dikloretan
16219-75-3 5-etyliden-2-norbornen 5 25 T
Etylklorid se kloretan
97-63-2 Etylmetakrylat 50 250 A
Etylmerkaptan se etantiol
Etylmetanoat se etylformiat
100-74-3 N-etylmorfolin 5 23 H
O-etyl-O-(4-nitrofenyl) fenylmonotiofosfonat se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat
2104-64-5 O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat 0,5 H
78-10-4 Etylsilikat 5 44 E 2018
108-95-2 Fenol 1 4 HE 2011
3 12 S
92-84-2 Fenotiazin 5 H
1,2-fenylendiamin se o-fenylendiamin
1,3-fenylendiamin se m-fenylendiamin
1,4-fenylendiamin se p-fenylendiamin
Fenyleter se difenyleter
108-45-2 m-fenylendiamin 0,1 HA
95-54-5 o-fenylendiamin 0,1 HAK
p-fenylendiamin 0,1 HA
638-21-1 Fenylfosfin 0,05 0,25 T
122-60-1 Fenylglycidyleter 1 5 A
100-63-0 Fenylhydrazin 0,6 A
Fenylmerkaptan se benzentiol
98-82-8 2-fenylpropan se kumen
98-83-9 2-fenylpropen 50 240 E
14484-64-1 Ferbam 5
12604-58-9 Ferrovanadium 1
7782-41-4 Fluor 0,1 0,2 E
Fluorider (beregnet som F) se uorganiske fluorider
Fluormonoksid se oksygendifluorid
75-43-4 Fluordiklormetan 10 42
75-69-4 Fluortriklormetan 500 2800
Fluss-syre se hydrogenfluorid
298-02-2 Forat 0,05 H
50-00-0 Formaldehyd 0,3 0,37 AKG 2021
0,6 0,74 S
1 1,2 T
75-12-7 Formamid 10 18 H
Fosdrin se mevinfos
7803-51-2 Fosfin 0,1 0,15 E
7723-14-0 Fosfor (gult) 0,1
Forforoksyklorid se fosforylklorid
10026-13-8 Fosforpentaklorid 1 E
Forforpentaoksid se difosfor(V)oksid
1314-80-3 Fosforpentasulfid 1 E
7664-38-2 Fosforsyre 1 E
Fosforsyreanhydrid se difosfor(V)oksid
7719-12-2 Fosfortriklorid 0,2 1,5
10025-87-3 Fosforylklorid 0,01 0,064 E 2021
0,02 0,13 S
75-44-5 Fosgen 0,05 0,2 TE 2012
Freon 11 se fluortriklormetan
Freon 12 se difluordiklormetan
Freon 21 se fluordiklormetan
Freon 22 se difluorklormetan
Freon 112 se
1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan
Freon 113 se 1,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan
Freon 114 se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan
626-17-5 m-ftalodinitril 5
85-44-9 Ftalsyreanhydrid 2 A
98-01-1 2-furaldehyd 2 8 H
Furfural se 2-furaldehyd
98-00-0 Furfurylalkohol 5 20 H
7782-65-2 Germaniumtetrahydrid 0,2 0,6
Glassfiber/polyester, totalstøv 5
Glimmer
Totalstøv 6
Respirabelt støv 3
111-30-8 Glutaraldehyd 0,2 0,8 AT
Glutaraldehyd (alkalisk aktivert) 0,25 T
55-63-0 Glyceroltrinitrat 0,01 0,09 HE 2018
0,02 0,19 S
Glycidol se 2,3-epoksy-1-propanol
Grafitt, naturlig
Totalstøv 5
Respirabelt støv 2
Grafitt, syntetisk
Totalstøv 10
Respirabelt støv 4
7440-58-6 Hafnium 0,5
151-67-7 Halotan 0,02 0,2 R 2000
HDI se heksan-1,6-diisocyanat
684-16-2 Heksafluoraceton 0,1 0,7 H
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,s-triazin
se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
87-68-3 Heksaklorbutadien 0,02 0,24 H
67-72-1 Heksakloretan 1 10 H
1335-87-1 Heksaklornaftalen 0,2 H
77-47-4 Heksaklorsyklopentadien 0,01 0,1
Heksametylendiisocyanat se heksan-1,6-diisocyanat
100-97-0 Heksametylentetramin 3
110-54-3 n-heksan 20 72 RE 2007
Heksan (unntatt n-heksan) 250 1050
124-09-4 Heksandiamin 0,5 1 HT 2007
822-06-0 Heksan-1,6-diisocyanat 0,005 0,035 A[4]
2-heksanon se heksan-2-on
591-78-6 Heksan-2-on 1 4 H
sek-heksylacetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
4Heksylenglykol se 2-metyl-2,4-pentandiol
76-44-8 Heptaklor 0,5 H
142-82-5 Heptan 200 800 E
123-19-3 Heptan-4-on 25 115
110-43-0 2-heptanon 25 115 HE
106-35-4 3-heptanon 20 95 E 2014
50 250 S
4-heptanon se heptan-4-on
302-01-2 Hydrazin 0,01 0,01 AHKG 2020
10035-10-6 Hydrogenbromid 2 7 STE 2014
74-90-8 Hydrogencyanid 0,9 1 HE 2018
4 5 S
61788-32-7 Hydrogenert terfenyl 2 19 E 2018
5 48 S
7664-39-3 Hydrogenfluorid 0,6 0,5 HE 2010
1,8 1,5 S
Hydrogenfosfid se fosfin
7647-01-0 Hydrogenklorid 5 7 TE
7722-84-1 Hydrogenperoksid 1 1,4
7783-07-5 Hydrogenselenid 0,01 0,05 E
7783-06-4 Hydrogensulfid 5 7 E 2011
10 14 T
123-31-9 Hydrokinon 0,5 AK
868-77-9 2-hydroksyetylmetakrylat 2 11 A 2007
123-42-2 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon 25 120
999-61-1 2-hydroksypropylakrylat 0,5 2,9 HA
Ildfaste keramiske fibrer 0,1 fiber/cm3KG 2020
111-42-2 2,2'-iminodietanol 3 15
2,2'-iminodi(etylamin) se 3-azapentan-1,5-diamin
95-13-6 Inden 10 45
Indium og indiumforb. (beregnet som In) 0,1
Isoamylacetat se (3-metylbutyl)acetat
Isoamylalkohol se 3-metyl-1-butanol
Isobutylacetat se butylacetat (alle isomere)
97-86-9 Isobutylmetakrylat 50 300 A
Isocyanater se diisocyanater
26675-46-7 Isofluran 2 15 R 2010
78-59-1 Isoforon 5 25 T
4098-71-9 Isoforondiisocyanat 0,005 0,045 A[4]
26952-21-6 Isooktan-1-ol 25 135
Isooktylalkohol se isooktan-1-ol
78-78-4 Isopentan 250 750 E 2007
123-92-2 Isopentylacetat 50 260 E
Isopropanol se 2-propanol
109-59-1 2-isopropoksyetanol 20 80
2-isopropoksypropan se diisopropyleter
108-21-4 Isopropylacetat 100 420
Isopropylamin se 2-propylamin
768-52-5 Isopropylanilin 2 11 H
Isopropylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
1309-37-1 Jern(III)oksid (beregnet som Fe) 3
13463-40-6 Jernpentakarbonyl 0,01 0,08
Jernsalter (beregnet som Fe) 1
7553-56-2 Jod 0,1 1 T
74-88-4 Jodmetan 1 5 H
Jodoform se trijodmetan
Kadmium og uorganiske kadmiumforbindelser (unntatt kadmiumoksid) (beregnet som Cd), inhalerbar 0,001 KG 2021
1306-19-0 Kadmiumoksid (beregnet som Cd), inhalerbar 0,001 KG 2021
0,02 T
151-50-8 Kaliumcyanid 0,9 1 HE 2018
4 5 S
1310-58-3 Kaliumhydroksid 2 T
156-62-7 Kalsiumcyanamid 0,5
1305-62-0 Kalsiumhydroksid 1 E 2018
Respirabelt støv 4 S
1305-78-8 Kalsiumoksid 1 E 2018
Respirabelt støv 4 S
8001-35-2 Kamfeklor 0,5 H
76-22-2 Kamfer (syntetisk) 2 12
105-60-2 ε-kaprolaktam 10 40 E[5]2012
63-25-2 Karbaryl 5 H
1563-66-2 Karbofuran 0,1 H
124-38-9 Karbondioksid 5000 9000 E
75-15-0 Karbondisulfid 5 15 HRE 2011
630-08-0 Karbonmonoksid 20 23 RE 2018
100 117 S[6]
558-13-4 Karbontetrabromid 0,1 1,4
Karbontetraklorid se tetraklormetan
353-50-4 Karbonylfluorid 2 5
Karbonylklorid se fosgen
13466-78-9 δ-karen 25 140 A
Katekol se 1,2-dihydroksybenzen
463-51-4 Keten 0,5 0,9
Kinon se 1,4-benzokinon
Kleberstein
Totalstøv 6
Respirabelt støv 3
7782-50-5 Klor 0,5 1,5 E 2007
1 3 T
107-20-0 Kloracetaldehyd 1 3 T
532-27-4 α-kloracetofenon 0,05 0,3
79-04-9 Kloracetylklorid 0,05 0,2 H
108-90-7 Klorbenzen 5 23 E 2007
2698-41-1 o-klorbenzylidenmalononitril 0,05 0,4 H
Klorbrommetan se bromklormetan
57-74-9 Klordan 0,5 H
Klordifluormetan se difluorklormetan
10049-04-4 Klordioksid 0,1 0,3
106-89-8 1-klor-2,3-epoksypropan 0,5 1,9 HAKG 2021
55720-99-5 Klorert difenyloksid 0,5 H
Klorert kamfen se toksafen
75-00-3 Kloretan 100 270 KE 2007
107-07-3 2-kloretanol 1 3 HT
Kloreten se vinylklorid
74-87-3 Klormetan 20 40 KE 2021
40 80 S
Klormetylbenzen se α-klortoluen
100-00-5 1-klor-4-nitrobenzen 1 H
600-25-9 1-klor-1-nitropropan 2 10
Kloroform se triklormetan
Klorpikrin se triklornitrometan
126-99-8 2-kloropren 1 3,6 H
107-05-1 3-klorpropen 1 3 H
2921-88-2 Klorpyrifos 0,2 H
2039-87-4 o-klorstyren 25 140
100-44-7 α-klortoluen 1 5 KT
95-49-8 o-klortoluen 25 125 H
7790-91-2 Klortrifluorid 0,1 0,4
7440-50-8 Kobber
Røyk 0,1
Støv 1
Kobolt (røyk) og uorg. koboltforb. (beregnet som Co, unntatt Co(II) 0,02 AR 2000
Kobolt, Co(II)-forb. (røyk) og uorg. (beregnet som Co) 0,02 AKR 2000
Kobolthydrokarbonyl (beregnet som Co) 0,1
Koboltkabonyl (beregnet som Co) 0,1
1319-77-3 Kresoler (alle isomere) 5 22 HE
14464-46-1 Kristobalitt
Totalstøv 0,15 K[7]
Respirabelt støv 0,05 KG[7],[21]2021
Krom og Cr2+ - og Crm3+ - forb. (beregnet som Cr) 0,5 E
Kromsyre og Kromater (beregnet som Cr(VI)), se seksverdige kromforbindelser (beregnet som Cr(VI))
Krotonaldehyd se (E)-2-butenal
(E)-krotonaldehyd se (E)-2-butenal
Kullstøv
Totalstøv 4
Respirabelt støv 1,5
Kumen se 1-metyletylbenzen
14808-60-7 Krystallinsk silika (SiO2), α-kvarts
Totalstøv 0,3 K[7]
Respirabelt støv 0,05 KG[7],[21]2021
Kvikksølv og kvikksølvforb. (unntatt alkylforbindelser) (beregnet som Hg) 0,02 AE 2007
Biologisk grenseverdi for urin 30 μg Hg/g kreatinin [8]
Kvikksølv, alkylforb. (beregnet som Hg) 0,01 AH
Limonen se d-limonen, i-limonen og dipenten
5989-27-5 d-limonen 25 140 A
5989-54-8 i-limonen 25 140
58-89-9 Lindan 0,5 H
7580-67-8 Litiumhydrid Inhalerbar 0,02 SE 2018
Loddetråd med harpiksholdig kjerne (beregnet som formaldehyd) 0,1
Lystgass se dinitrogenoksid
1309-48-4 Magnesiumoksid 10 [1]
121-75-5 Malation 5 H
108-31-6 Maleinsyreanhydrid 0,2 0,8 A
7439-96-5 Mangan og uorganiske manganforb. (beregnet som Mn) 2018
Inhalerbar fraksjon 0,2 E[9]
Respirabel fraksjon 0,05 E[9]
12079-65-1 Mangansyklopentadienyltrikarbonyl (beregnet som Mn) 0,1 H
64-18-6 Maursyre 5 9 E
MDI se difenylmetan-4,4'-diisocyanat
Melstøv, inhalerbar 3 A[10]2000
Merkaptoeddiksyre se tioglykolsyre
108-67-8 Mesitylen (trimetylbenzener) 20 100 E
Mesityloksid se 4-metyl-3-penten-2-on
79-41-4 Metakrylsyre 20 70
Metakrylsyremetylester se metylmetakrylat
67-56-1 Metanol 100 130 HE
74-93-1 Metantiol 0,5 1
90-04-0 2-metoksyanilin 0,1 0,5 HK
104-94-9 4-metoksyanilin 0,1 0,5 H
109-86-4 2-metoksyetanol 1 3,1 HRE 2011
111-77-3 2-(2-metoksyetoksy) etanol 10 50 HRE 2007
110-49-6 2-metoksyetylacetat 1 4,9 HRE 2011
150-76-5 4-metoksyfenol 5
72-43-5 Metosyklor 5
34590-94-8 (2-metoksymetyletoksy)-propanol 50 300 HE
107-98-2 1-metoksy-2-propanol 50 180 HE
108-65-6 1-metoksy-2-propylacetat 50 270 HE
1589-47-5 2-metyloksy-1-propanol 20 75 HR
70657-70-4 2-metoksy-1-propylacetat 20 110 HR
16752-77-5 Metomyl 2,5 H
79-20-9 Metylacetat 100 305
Metylacetylen se propyn
Metylacetylen-propadien-blanding 500 900
96-33-3 Metylakrylat 5 18 HAE 2011
10 36 S
126-98-7 Metylakrylnitril 1 3 HA
74-89-5 Metylamin 10 12
Metylamylalkohol se 4-metyl-2-pentanol
Metylamylketon se 2-heptanon
100-61-8 N-metylanilin 0,5 2 H
75-55-8 2-metylaziridin 2 5 HK
Metylbromid se brommetan
3-metylbutanon se 3-metyl-2-butanon
563-80-4 3-metyl-2-butanon 100 350 H
123-51-3 3-metyl-1-butanol 5 18 HE 2021
10 37 S
626-38-0 1-metylbutylacetat 50 260 E
3-metylbutylacetat se isopentylacetat
98-51-1 1-metyl-4-tert-butylbenzen 10 60
Metylbutylketon se Heksan-2-on
137-05-3 Metyl-2-cyanoakrylat 2 8 A
101-14-4 4,4'-metylenbis(2-kloranilin) (MOCA) 0,01 KHG 2021
Metylen-bis-(4-syklo heksylisocyanat) se disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat
Metylen-bis-fenyldiisocyanat se difenylmetan-4,4'-iisocyanat
101-77-9 4,4'-metylendianilin 0,01 0,08 HAKG 2021
Metylenklorid se diklormetan
98-82-8 1-metyletylbenzen 10 50 HKE 2021
50 250 S
Metyletylketon se butanon
Metyletylketonperoksid se 2-butanonperoksid
Metylfenol se kresoler
Metylformat se metylmetanat
Metylglykol se 2-metaoksyetanol
Metylglykolacetat se 2-metoksyetylacetat
110-12-3 5-metyl-2-heksanon 20 95 E 2014
50 250 S
541-85-5 5-metyl-3-heptanon 10 53 E 2014
20 107 S
60-34-4 Metylhydrazin 0,01 0,02 HK
Metylisobutylkarbinol se 4-metyl-2-pentanol
Metylisobutylketon se 4-metylpentan-2-on
624-83-9 Metylisocyanat 0,02 0,05 S (5 min.) AE[11]2011
Metylisopropylketon se 3-metyl-2-butanon
Metyljodid se jodmetan
Metylklorid se klormetan
Metylkloroform se 1,1,1-trikloretan
Metylmerkaptan se metantiol
80-62-6 Metylmetakrylat 25 100 AE 2011
100 400 S
107-31-3 Metylmetanat 50 125 HE 2018
100 250 S
107-41-5 2-metyl-2,4-pentandiol 20 100 T
872-50-4 N-metyl-2-pyrrolidon 5 20 HRE 2011
20 80 S
108-11-2 4-metyl-2-pentanol 20 80 H
108-10-1 4-metylpentan-2-on 20 83 HE 2012
50 208 S
141-79-7 4-metyl-3-penten-2-on 10 40
4-metylpentyl-2-acetat se 1,3-dimetylbutyl acetat
78-83-1 2-metylpropan-1-ol 25 75 HT 2007
75-65-0 2-metyl-2-propanol 25 75 HT 2007
Metylpropylketon se 2-pentanon
681-84-5 Metylsilikat 1 6
α-metylstyren se 2-fenylpropen
108-87-2 Metylsykloheksan 200 800
Metylsykloheksanol (alle isomere) 25 120
583-60-8 2-metylsykloheksanon 25 115 H
12108-13-3 Metylsyklopentadienylmangantrikarbonyl (beregnet som Mn) 0,1 0,2 H
479-45-8 N-Metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin 1,5 HA
7786-34-7 Mevinfos 0,01 0,1 H
MMMF (Man Made Mineral Fibers) se ildfaste keramiske fibrer, tynne glassfibrer til spesialformål, mineralull og AES-ull
Mineraloljer brukt som motorolje HKG[24]2021
Mineralull 1 fiber/cm3[12]2007
Molybdenforbindelser, løselige (beregnet som Mo) 5
Molybdenforbindelser, uløselige (beregnet som Mo) 10
Monofluordiklormetan se fluordiklormetan
110-91-8 Morfolin 10 36 HE 2007
91-20-3 Naftalen 10 50 E
3173-72-6 Naftalen-1,5-diisocyanat 0,005 0,04 A[4]
86-88-4 1-naftyltiourea 0,3
26628-22-8 Natriumazid 0,1 E 2014
0,3 S
Natriumbisulfitt se natriumhydrogensulfitt
143-33-9 Natriumcyanid 0,9 1 HE 2018
4 5 S
62-74-8 Natriumfluoracetat 0,05 H
7631-90-5 Natriumhydrogensulfitt 5
1310-73-2 Natriumhydroksid 2 T
7681-57-4 Natriummetabisulfitt (natriumpyrosulfitt) 5
Natriumtetraborater:
1330-43-4 Vannfritt 1
1303-96-4 Dekahydrater 5
12447-40-4 Pentahydrater 1
463-82-1 Neopentan 250 750 E 2007
Nikkel og nikkelforbindelser (beregnet som Ni) 0,05 AKR 2000
Nikkelkarbonyl se nikkeltetrakarbonyl
13463-39-3 Nikkeltetrakarbonyl 0,001 0,007 HKR
54-11-5 Nikotin 0,5 HE
100-01-6 p-nitroanilin 3 H
98-95-3 Nitrobenzen 0,2 1 HKRE 2007
79-24-3 Nitroetan 20 62 HE 2018
100 312 S
10102-44-0 Nitrogendioksid 0,5 0,96 E[13]2018
1 1,91 S
10102-43-9 Nitrogenmonoksid 2 2,5 E[14]2018
Nitrogenoksid se nitrogenmonoksid
7783-54-2 Nitrogentrifluorid 10 29
Nitroglycerol se glyceroltrinitrat
Nitroglykol se 1,2-etandioldinitrat
p-nitroklorbenzen se 1-klor-4-nitrobenzen
75-52-5 Nitrometan 50 125
108-03-2 1-nitropropan 20 70
79-46-9 2-nitropropan 5 18 KG 2020
Nitrotoluen (alle isomere) 1 5,5 H
111-84-2 Nonan 100 525
144-62-7 Oksalsyre 1 E
2-okso-heksametylenimin se kaprolaktam
2238-07-5 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran 0,1 0,5 AT
7783-41-7 Oksygendifluorid 0,05 0,1
2234-13-1 Oktaklornaftalen 0,1 H
111-65-9 Oktan 150 725
2-oktanol se isooktan-1-ol
Oljedamp 50
Oljetåke (mineraloljepartikler) 1
Organisk støv, totalstøv 5
20816-12-0 Osmiumtetraoksid 0,0002 0,002
10028-15-6 Ozon 0,1 0,2
PAH (polyaromatiske hydrokarboner) 0,04 HKG[15],[16]2021
8002-74-2 Parafin (røyk) 2
4685-14-7 Parakvat 0,1 H
56-38-2 Paration 0,05 H
298-00-0 Paration-metyl 0,2 H
1336-36-3 PCB (polyklorerte bifenyler) 0,01 HK
19624-22-7 Pentaboran 0,005 0,01
76-01-7 Pentakloretan 5 40 H
87-86-5 Pentaklorfenol 0,05 0,5 HK
1321-64-8 Pentaklornaftalen 0,5 H
109-66-0 Pentan 250 750 E
96-22-0 pentan-3-on 100 350
Pentanol (alle isomere) 50 180
107-87-9 2-pentanon 75 260
3-pentanon se pentan-3-on
620-11-1 3-pentylacetat 50 260 E
628-63-7 Pentylacetat 50 260 E
Pentylacetat (alle isomere) 50 260
121-82-4 Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin 1,5 H
Perkloretylen se tetreakloreten
Perklormetylenmerkaptan se triklormetansulfenylklorid
7616-94-6 Perklorylfluorid 3 14
Perlitt
Totalstøv 10
Respirabelt støv 4
Persulfater 2 A
88-89-1 Pikrinsyre 0,1 HE
83-26-1 Pindon 0,1
80-56-8 α-pinen 25 140 H
127-91-3 β-pinen 25 140
110-85-0 Piperazin 0,1 AE 2014
0,3 S
Pival se pindon
2-pivalyl-1,3-indandion se pindon
Platinaforbindelser, løselige (beregnet som Pt) 0,002
7440-06-4 Platina, metallisk Ingen verdi vedtatt E 2012
Plictran se cyheksatin
Polyester/glassfiber, totalstøv 5
74-98-6 Propan 500 900
57-55-6 Propan-1,2-diol 25 79 2007
6423-43-4 Propan-1,2-diyl dinitrat 0,05 0,3 H
1,2-propandioldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
71-23-8 1-propanol 100 245 H
67-63-0 2-propanol 100 245
Propargylalkohol se 2-propyn-1-ol
Propenal se akrylaldehyd
107-18-6 2-propen-1-ol 2 5 HE
79-09-4 Propionsyre 10 30 E
57-57-8 β-propiolakton 0,5 1,5 K
114-26-1 Propoxur 0,5
2-propylacetat se isopropylacetat
109-60-4 n-propylacetat 100 420
75-31-0 2-propylamin 5 12
1,2-propylenglykoldinitrat se propan-1,2-diyl dinitrat
Propylenglykolmonometyleter se 1-metoksy-2-propanol
2-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
Propylenimin se 2-metylaziridin
75-56-9 1,2-propylenoksid 1 2 AHKG 2020
iso-propylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter
627-13-4 Propylnitrat 20 90
74-99-7 Propyn 500 825
107-19-7 2-propyn-1-ol 1 2,5 H
8003-34-7 Pyretrin 1 E 2007
110-86-1 Pyridin 5 15 E
Pyrokatekol se 1,2-dihydroksybenzen
Resorcinol se 1,3-benzendiol
Respirabelt støv i silisiumkarbidindustri, i ovnshus og ovnshusrelaterte avdelinger i silisiumkarbidindustri 0,5
7440-16-6 Rhodium 0,1
Rhodiumforb., løselige (beregnet som Rh) 0,001
299-84-3 Ronnel 5
83-79-4 Rotenon 5
7697-37-2 Salpetersyre 2 5 E 2007
Saltsyre se hydrogenklorid
Seksverdige kromforbindelser (beregnet som Cr(VI))
For blykromat, se egen oppføring.
0,001 AKG 2021
Selen og uorganiske selenforbindelser (unntatt selensulfid, hydrogenselenid og selenheksafluorid) (beregnet som Se) 0,05 A 2000
7783-79-1 Selenheksafluorid 0,05 0,4
7446-34-6 Selensulfid 0,05 AK 2000
28523-86-6 Sevofluran 5 35 2010
7803-62-5 Silan 0,5 0,7
7440-21-3 Silisium 10 [1]
Silisiumkarbid fiber 0,1 fiber/cm3K
Silisiumkarbid se respirabelt støv i silisium karbidindustri
Silisiumtetrahydrid se silan
7646-85-7 Sinkklorid 1
1314-13-2 Sinkoksid 5
Sjenerende støv
Totalstøv 10
Respirabelt støv 5
Stibin se antimonhydrid
57-24-9 Stryknin 0,15 T
100-42-5 Styren 25 105 M
1395-21-7 Subtilisiner (vaskemiddelenzymer) 0,00006 T
3689-24-5 Sulfotep 0,1 HE 2014
2699-79-8 Sulfurylfluorid 5 20
Sveiserøyk (uspesifisert) 5 [17]
7446-09-5 Svoveldioksid 0,5 1,3 E[18]2018
1,0 2,7 S
2551-62-4 Svovelheksafluorid 1000 6000
Svovelmonoklorid se disvoveldiklorid
5714-22-7 Svovelpentafluorid 0,01 0,1 T
7664-93-9 Svovelsyreaerosol, torakal fraksjon 0,1 KE 2011
7783-60-0 Svoveltetrafluorid 0,1 0,4
110-82-7 Sykloheksan 150 525 E
108-93-0 Sykloheksanol 25 100
108-94-1 Sykloheksanon 10 40 HE 2014
20 80 S
110-83-8 Sykloheksen 150 510
108-91-8 Sykloheksylamin 10 40 H
Syklonitt se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
542-92-7 1,3-syklopentadien 40 110
Syntetiske mineralfibre se MMMF
7440-22-4 Sølv, metallstøv og røyk 0,1 E
Sølv, løselige forb. (beregnet som Ag) 0,01 E
2,4,5-T se 2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre
Talkum uten fiber
Totalstøv 6
Respirabelt støv 2
TDI se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat
13494-80-9 Tellur 0,1
7783-80-4 Tellurheksafluorid 0,02 0,2
TEPP se tetraetylpyrofosfat
Terfenyler 0,5 4,5 T
8006-64-2 Terpentin (vegetabilsk) 25 140 HA
79-27-6 1,1,2,2-tetrabrometan 1 14
Tetrabrommetan se karbontetrabromid
78-00-2 Tetraetylbly 0,01 0,075 HR
107-49-3 Tetraetylpyrofosfat 0,004 0,05 H
76-14-2 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan 500 3500
109-99-9 Tetrahydrofuran 50 150 HE
79-34-5 1,1,2,2-tetrakloretan 1 7 H
127-18-4 Tetrakloreten 6 40 HKRE 2018
18 120 S
Tetrakloretylen se tetrakloreten
56-23-5 Tetraklormetan 1 6,3 HKE 2018
3 19 S
1335-88-2 Tetraklornaftalen 2 H
75-74-1 Tetrametylbly 0,01 0,075 HR
3333-52-6 Tetrametylsuccinonitril 0,5 3 H
7722-88-5 Tetranatriumpyrofosfat 5
509-14-8 Tetranitrometan 0,005 0,04 K
Tetryl se N-metyl-2,4,6-N-tetranitroanilin
Thallium og løselige thalliumforb. (beregnet som Tl) 0,1 H
7719-09-7 Thionylklorid 1 5 T
Tinnforbindelser, organiske (beregnet som Sn) 0,1 H
Tinnforbindelser, uorganiske (beregnet som Sn) 2 E
68-11-1 Tioglykolsyre 1 5
137-26-8 Tiram 5 AM
13463-67-7 Titandioksid 5
TNT se 2,4,6-trinitrotoluen
Toksafen se kamfeklor
108-88-3 Toluen 25 94 HE
584-84-9 2,4-toluendiisocyanat 0,005 0,035 AK[4]
91-08-7 2,6-toluendiisocyanat 0,005 0,035 AK[4]
95-53-4 o-toluidin 0,1 0,5 HKG 2020
Trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk 1 KG[19]2020
Trestøv fra nordiske tresorter unntatt eik og bøk, totalstøv 2 K
75-25-2 Tribrommetan 0,5 5 HK
126-73-8 Tributylfosfat 0,2 2,5
Tri(cykloheksyl)tinnhydroksid se cyheksatin
15468-32-3 Tridymitt
Totalstøv 0,15 K[7]
Respirabelt støv 0,05 KG[7],[21]2021
102-71-6 Trietanolamin 5
121-44-8 Trietylamin 2 8 HE
112-24-3 Trietylentetramin 1 6 A 2007
603-34-9 Trifenylamin 5
115-86-6 Trifenylfosfat 3
Trifluormonobrommetan se bromtrifluormetan
76-13-1 1,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan 500 3800
75-47-8 Trijodmetan 0,2 3
120-82-1 1,2,4-triklorbenzen 2 15 HE 2014
76-03-9 Trikloreddiksyre 0,75 5
71-55-6 1,1,1-trikloretan 50 270 E
79-00-5 1,1,2-trikloretan 10 54 H
79-01-6 Trikloreten 6 33 HKG 2021
30 164 S
Trikloretylen se trikloreten
Triklorfluormetan se fluortriklormetan
93-76-5 2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre 5 H
67-66-3 Triklormetan 2 10 HKRE
594-42-3 Triklormetansulfenylklorid 0,1 0,8
1321-65-9 Triklornaftalen 5 H
76-06-2 Triklornitrometan 0,1 0,7
96-18-4 1,2,3-triklorpropan 10 60 H
Trimellitsyreanhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid
75-50-3 Trimetylamin 2 4,9 E 2021
5 12 S
526-73-8 1,2,3-trimetylbenzen 20 100 E
95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen 20 100 E
Trimetylbenzen (alle isomere) se mesitylen
121-45-9 Trimetylfosfitt 0,5 2,6
118-96-7 2,4,6-trinitrotoluen 0,1 H
78-30-8 Triortokresylfosfat 0,1
Trisykloheksylhydroksytinn se cyheksatin
Tynne glassfibrer til spesialformål 0,1 fiber/cm3K [20]2007
Uorganiske fluorider (beregnet som F) 0,5 E 2010
Uran og uranforb. (beregnet som U) 0,2
110-62-3 Valeraldehyd 25 90
7440-62-2 Vanadium
Røyk (beregnet som V) 0,05 T
Støv (beregnet som V) 0,2
108-05-4 Vinylacetat 5 17,6 KE 2011
10 35,2 S
Vinylbenzen se styren
593-60-2 Vinylbromid 1 4 KG 2020
Vinylidenklorid se 1,1-dikloreten
75-01-4 Vinylklorid, monomer 1 2,6 KG 2020
106-87-6 Vinylsykloheksendioksid 10 60
Vinyltoluen (alle isomere) 50 240
1304-82-1 Vismuttellurid 10 [1]
Vismuttellurid (tilsatt selen) 5
81-81-2 Warfarin 0,1
White Spirit (aromatinnhold ≤ 22 %) 50 275
White Spirit (aromatinnhold > 22 %) 25 120
Wolfram og uløselige wolframforb. (beregnet som W) 5
Wolframforb. løselige (beregnet som W) 1
1330-20-7 Xylen (alle isomere) 25 108 HE
108-38-3 m-xylen 25 108 HE
106-42-3 p-xylen 25 108 HE
95-47-6 o-xylen 25 108 HE
1477-55-0 m-xylen-α-,α-diamin) 0,1 T
Xylidin (alle isomere) 1 5 H
7440-65-5 Yttrium 1
Zirkoniumforb. (beregnet som Zr) 5

Fotnoter

1 Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.

2 For landbruket gjelder en grenseverdi lik 20 ppm i en overgangsperiode (2013-2024) for husdyrproduksjon i eldre driftsbygninger (driftsbygninger oppført før år 2002).

3 Grenseverdien gjelder for råbomull mindre enn 15 μm.

4 Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm.

5 Grenseverdien er basert på beregning av summen av gass- og partikkelform (aerosol) av stoffet.

6 Fotnote som kun gjelder korttidsverdien: Enkelte bedrifter innen smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde denne korttidsverdien. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det skal utarbeides skriftlig instruks for arbeid i CO-atmosfære. For bransjene gruvedrift under jord og tunnel-virksomhet gjelder følgende grenseverdi for karbonmonoksid frem til 21. august 2023: 25 ppm, 29 mg/m3, og kortvarige eksponeringer bør ikke overstige 100 ppm. Hvis dette kan forekomme, skal det utarbeides skriftlig instruks for arbeid i CO-atmosfære.

7 Støv som inneholder α-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes.

8 Målinger av overholdelse av denne biologiske grenseverdien forutsetter frivillighet hos arbeidstaker.

9 Enkelte bedrifter innen smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansattrepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.

10 Grenseverdien for melstøv er satt som verdi for inhalerbart støv.

11 Korttidsverdien er under luktegrensen.

12 Med mineralull menes glassull (unntatt tynne glassfibrer til spesialformål), steinull og slaggull.

13 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater. For bransjene gruvedrift under jord og tunnel-virksomhet gjelder følgende grenseverdi for nitrogendioksid frem til 21. august 2023: 0,6 ppm, 1,1 mg/m3.

14 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater. For bransjene gruvedrift under jord og tunnel-virksomhet gjelder følgende grenseverdi for nitrogenmonoksid frem til 21. august 2023: 25 ppm, 30 mg/m3.

15 Grenseverdien gjelder partikulært PAH samlet opp på filter og baserer seg på summen av de følgende 21 PAH-forbindelsene: Antracen (3), benz[a] antracen (2A), benzo[a] fluoren (3), benzo[b]fluoren (3), benzo[b] fluoranten (2A), benzo[j] fluoranten (2A), benzo[k]fluoranten (2A), benzo[a] pyren (1), benzo[e] pyren (3), benzo[ghi]perylen (3), dibenzo[a,h])antracen (2A), dibenzo[a,e] pyren (3), dibenzo[a,h]pyren (2A), dibenzo[a,i]pyren (2A), dibenzo[a,l]pyren (2A), fenantren (3), fluoranten (3), indenol((1,2,3-cd)pyren (2B), krysen (2A), pyren (3), og trifenylen (3).

16 Naftalen og bifenyl er gassformige PAH oppsamlet i absorbent. Disse vurderes enkeltvis mot grenseverdien for hver av disse to stoffene.

17 Sveiserøyk/metallrøyk inneholder ulike stoffer. I tillegg til grenseverdien for sveiserøyk (uspesifisert) skal verdiene for de enkelte stoffene i sveiserøyken overholdes.

18 Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansatterepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde resultater.

19 Grenseverdien gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes (inhalerbar fraksjon): dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.

20 Fibrene tilsvarer «Special-purpose glass fibres» i International Agency for Research on Cancer (IARC) monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Man-made vitreous fibres 2002: Vol 81. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/volume81.pdf

21 For næringene 08 Bryting og bergverksdrift ellers og 42 Anleggsvirksomhet gjelder en grenseverdi lik 0,1 mg/m3 i en overgangsperiode fram til 1. februar 2022.

22 Grenseverdien skal gjelde fra 21. februar 2023. For gruve- og bergverksdrift og tunellarbeid skal grenseverdien gjelde fra 21. februar 2026.

23 I visse arbeidsmiljøer der det forekommer forurensing av elementært karbon fra andre kilder enn dieseleksos bør bestemmelsen av elementært karbon gjøres i en spesifikk aerosolfraksjon.

24 Anmerkningene for mineraloljer brukt som motoroljer gjelder for alle situasjoner hvor mineraloljer overtid utsettes for mekanisk påvirkning under høyt trykk og høy temperatur.

25 Fram til 11. juli 2026 gjelder en grenseverdi lik 0,0002 mg/m3. Etter denne datoen gjelder en grenseverdi lik 0,00002 mg/m3 og korttidsverdi lik 0,0002 mg/m3.

0 Vedlegg 1 endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013), 7 jan 2013 nr. 12, 22 des 2014 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2015), 26 juni 2015 nr. 799, 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016), 21 aug 2018 nr. 1255, 23 mars 2020 nr. 402 (i kraft 1 april 2020), 28 juni 2021 nr. 2248 (i kraft 1 juli 2021).