§ 5-5. Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg

Trykkluft fra fyllingsanlegget skal være mest mulig fri for forurensninger og fri for lukt og smak.
Følgende verdier skal ikke overskrides:
 1. a.
  10 ppm (11 mg/m3) karbonmonoksid (CO)
 2. b.
  500 ppm (900 mg/m3) karbondioksid (CO2 )
 3. c.
  1 mg/m3 olje
 4. d.
  50 mg/m3 vann for flasker med fyllingstrykk 200 bar og 30 mg/m3 vann for flasker med fyllingstrykk 300 bar
O2 -innholdet skal være 21,0 % +/– 0,5 %.

Trykkluft er komprimert omgivelsesluft som kan inneholde alle forurensninger som kommer via luftinntaket, samt forurensninger som kan dannes i trykkluftanlegget. Når trykkluft benyttes som pusteluft, er det viktig at den er av en slik kvalitet at brukeren ikke utsettes for ubehagelig lukt, smak eller helseskadelige påvirkninger.

Karbonmonoksid og karbondioksid kan dannes ved overoppheting av kompressorolje.

Smøremidler i kompressoren kan avgi oljetåke eller -damp til trykklufta. Luktegrensen for olje er rundt 0,3 mg/m3, og innholdet i trykklufta anbefales å ligge under denne verdien.

Komprimert luft inneholder vanndamp, og når lufta avkjøles, vil vanndampen kondensere.Vann kan være bæreren av urenheter i et trykkluftanlegg.Vann i trykklufta kan resultere i korrosjon, frysing og oppvekst av mikroorganismer og kan derfor i denne sammenhengen betraktes som forurensning.

Komprimert pusteluft må ha et tilstrekkelig lavt duggpunkt for å forhindre kondensering og frysing. Når anlegg er brukt og oppbevart ved kjent temperatur, må trykkduggpunktet være minimum 5 grader lavere enn den laveste antatte temperatur. Der temperaturforholdene for bruk og oppbevaring av komprimert lufttilførsel er ukjent må trykkduggpunktet ikke på noe tidspunkt være overstige - 11 grader.

Måling og vurdering av pusteluftkvalitet krever kjennskap til trykkluftsystemet og at drifts- og vedlikeholdsrutiner er i samsvar med produsentens anvisninger. Målinger forutsettes utført av en kompetent person.

Det vises til Norsk Standard NS-EN 12021 tabell 3 når det gjelder vanninnhold for fyllingstrykk.

Vanninnholdet i luft fra kompressor ved fylling av 200 eller 300 bar sylindre bør ikke overstige 25 mg/m³.