§ 6. Kortutsteders plikter

Arbeidstilsynet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av Arbeidstilsynet.
Kortutsteder skal påse at vilkårene for å utstede HMS-kort er oppfylt før kort utstedes, herunder foreta identitetskontroll av arbeidstaker.
Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente bestillere.
Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.