§ 3. Vilkår for utstedelse av HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen

Det er et vilkår for utstedelse av HMS-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:
 • -
  Enhetsregisteret
 • -
  Det sentrale folkeregister
 • -
  Merverdiavgiftsregisteret
 • -
  Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, som driver utleie av arbeidstakere innenfor denne forskriftens virkeområde, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.